КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією і профспілковим комітетом Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області на 2014-2017 роки | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією і профспілковим комітетом Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області на 2014-2017 роки

Зміст колективного договору

№ з/п Найменування розділів колективного договору сторінки
І. Загальні положення 3
II. Виробничі та трудові відносини 4
III. Забезпечення зайнятості 8
IV. Оплата праці 9
V. Охорона праці 12
VI. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації 14
VII. Гарантії діяльності профспілкової організації 15
VIII. Контроль за виконанням колективного договору 16

 

Перелік додатків до колективного договору

№ з/п Найменування додатків до колективного договору № додатка № розділу
Правила внутрішнього трудового розпорядку 1 1
Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків 2 4
Положення про преміювання працівників 3 4
Види організаційно-педагогічної роботи до якої можна залучати педагогів у випадках коли заняття не проводяться з незалежних від працівників причин. 4 4
Перелік робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата праці 5 5
Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка 6 5
План заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці 7 5
Перелік осіб, відповідальних за виконання норм і положень колективного договору 8 8
Штатний розпис працівників ЗНВК № 67 9

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

 1. Цей колективний договір укладено на 2014-2017 роки.
 2. Колективний договір схвалений загальними зборами (конференцією) трудового колективу, протокол № 1 від 03.02.2014 і набуває чинності з дня його підписання.
 3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
 4. Сторонами колективного договору є:
 • адміністрація Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 (далі ЗНВК № 67) в особі директора Малиш Олени Євгенівни, яка представляє інтереси засновника і має відповідні повноваження;
 • профспілковий комітет, в особі голови профспілкового комітету Мельниченка Віктора Івановича, який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників ЗНВК № 67 в галузі виробництва, праці, побуту, культури.
 1. Директор ЗНВК № 67 визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників ЗНВК № 67 в колективних переговорах.
 2. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
 3. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, регіональною, обласною галузевою угодами.
 4. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.
 5. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників ЗНВК № 67.
 6. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін, після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) працівників.
 7. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у п’ятиденний строк з дня їх отримання іншою стороною.
 8. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють його виконання.
 9. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за 2 місяці до закінчення строку дії колективного договору (але не раніше 3 місяців до закінчення строку дії колективного договору)
 10. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у п’ятиденний термін підписують колективний договір.

Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в Заводську райадміністрацію.

Через сім днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома профспілкового комітету, працівників ЗНВК № 67. 

РОЗДІЛ II. Виробничі та трудові відносини 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити ефективну діяльність ЗНВК № 67, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи ЗНВК № 67, поліпшення становища працівників.
 2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ЗНВК № 67, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
 3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання тощо.
 4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх звільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України..
 5. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42 та 42.1. КЗпП України).
 6. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансової бази.
 7. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в установі освіти випускників педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір та установивши їм навчальне навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати.
 8. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
 9. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу відповідно до чинного законодавства та даного колективного договору.
 10. Залучати до викладацької роботи:
 • керівних педагогічних працівників ЗНВК № 67;
 • працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників за цим же фахом навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.
 1. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з вимогами чинного законодавства (ст.43 КЗпП України)
 2. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.
 3. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в ЗНВК № 67 не виконується законодавство про працю або про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст. 7 Закону України «Про охорону праці»).
 4. Протягом 7-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників
 5. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.
 6. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
 7. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
 8. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати). Оплата проїзду, виплата добових (у разі проходження підвищення кваліфікації за межами міста) в межах ліміту фонду заробітної плати.
 9. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.

Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними нормами. Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

Передавати уроки мистецтва, музики та співів, фізкультури в початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів.

 1. Включати представника профспілкового комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.
 2. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.
 3. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи:
 • для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 15 років;
 • для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
 1. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
 2. Залучати працівників за їх згодою до роботи в надурочний час, у вихідні. святкові та неробочі дні, як виняток, лише у випадках передбачених законодавством, з дозволу профспілкового комітету з оплатою її у відповідному розмірі в межах ліміту фонду заробітної плати або з наданням другого дня відпочинку.
 3. У разі запровадження чергування у ЗНВК № 67 завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.
 4. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
 5. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством в межах ліміту фонду заробітної плати або з наданням другого дня відпочинку.
 6. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше січня поточного року і доводити до відома працівників.
 7. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).
 8. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:
 • порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;
 • несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст.ст. 10, 21 Закону України «Про відпустки»).
 1. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про відпустки».
 2. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні).
 3. Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346).
 4. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.
 5. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним законодавством, іншими нормативними актами і цим колективним договором понад тривалість основної оплачуваної відпустки згідно з додатком № 6 (ст. 8 Закону України «Про відпустки», накази Міністерства праці та соціальної політики України № 7 від 1 жовтня 1997 року та № 18 від 5 лютого 1998 року; лист Міністерства освіти України від 11 березня 1998 року № 1/9-96).
 6. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування вихідних. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей. Якщо одинока мати – 17 днів.
 7. Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких немає інших годувальників, членам багатодітних сімей.
 8. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України «Про відпустки»).
 9. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
 10. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
 11. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

Профспілковий комітет зобов’язується: 

 1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.
 2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподіленням навчального навантаження.
 4. Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
 5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

Сторони угоди домовились про наступне:

 1. Надавати можливість представникам іншої сторони брати участь у засіданні своїх керівних органів при розгляді питань, які стосуються соціально-економічних, трудових правовідносин, захисту прав та інтересів працівників ЗНВК № 67, надавати одна одній відповідну повну і своєчасну оперативну інформацію.
 2. Встановити у ЗНВК № 67 п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю.
 3. Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника не більше 15 календарних днів на рік.
 4. Вважати поважними причинами запізнення або відсутності на роботі працівників ЗНВК № 67 також:
 • раптове захворювання або погіршення стану здоров’я працівника або його близьких родичів;
 • аварії побутового характеру у помешканні працівника, що вимагає негайного усунення;
 • небезпечні та несприятливі погодні умови, за якими важко добиратись до роботи.

У цьому разі працівники повинні вжити всіх заходів, спрямованих на повідомлення про це адміністрацію ЗНВК № 67. 

РОЗДІЛ III. Забезпечення зайнятості

Адміністрація зобов’язується:

 1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
 2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.
 3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.
 4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профспілковим комітетом програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.
 5. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп, робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.
 6. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України
 • повідомляти не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;
 • вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д.;
 • направляти на професійну підготовку, перепідготовку зі збереженням середнього заробітку на весь період навчання.
 1. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи (п. 3.5.3 Галузевої угоди).
 2. При зміні власника Загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату. 

Профспілковий комітет зобов’язується

 1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників.
 2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина друга статті 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).
 3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

Сторони домовились, що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації надається згідно чинного законодавства (ст.  ст. 40, 41, 42 КЗпП України).

 РОЗДІЛ IV. Оплата праці 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити у ЗНВК № 67 гласність всіх заходів щодо нормування праці, трудових відносин, організації праці, соціально-економічних інтересів працівників шляхом розміщення їх на дошці об’яв та відповідних роз’яснень працівникам.
 2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.
 3. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці у ЗНВК № 67.
 4. Затвердити попередньо погоджене з профкомом положення про преміювання (додаток № 3).

Спільно з профкомом:

 • здійснювати преміювання працівників установи,
 • виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавки за вислугу років згідно з порядком, встановленим у цьому колективному договорі (додаток №2).
 1. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць:
 • аванс – до 13 числа, та не пізніше 22 числа;
 • остаточний розрахунок – до 28 числа, та не пізніше 7-ми днів після закінчення періоду, за який здійснюють виплату.

При збігу термінів зазначених виплат з вихідними днями виплачувати їх напередодні.

 1. Заробітну плату за період відпустки виплачувати не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки.

У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

 1. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму заробітної плати, що належить до виплати (ст. ПО КЗпП України).

При затримці виплати заробітної плати більше ніж на місяць нараховану до виплати суму індексувати відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1427).

 1. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:
 • заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;
 • оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад два місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

 1. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п. 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
 2. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи, проведення ЗНО та інші), з розрахунку заробітної плати встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків
 3. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації, відповідно до п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти виплачувати до кінця навчального року:
 • у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку — заробітну плату за фактичну кількість годин;
 • у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку, – заробітну плату за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою у даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;
 • у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми на ставку, – заробітну плату, встановлено при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.
 1. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулась подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанови Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р., № 348 від 16 травня 1995 року).
 2. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища, не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст. 7 Закону України «Про охорону праці»).
 3. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України «Про охорону праці»).
 4. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у ст. 40 КЗпП (при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору), у розмірі не менше середнього місячного заробітку;
 5. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п. 93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають на період з 22.00 до 6.00 (п. 3.3.2 Галузевої угоди).

Профспілковий комітет зобов’язується:

 1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.
 2. Сприяти в наданні працівникам ЗНВК № 67 необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.
 3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, які стосуються оплати праці (ст.ст. 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст. 36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
 4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України)
 5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 112 Цивільно-процесуального кодексу).
 6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст. 121 Цивільно-процесуального кодексу).
 7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», ст. 259 КЗпП).
 8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці районну організацію профспілки та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 РОЗДІЛ V. Охорона праці 

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці (додаток № 7).
 2. До 10 січня провести аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.
 3. Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою (додаток № 5).
 4. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків, планово-попереджувальних ремонтів із устаткування та вентиляції.
 5. Відповідно до вимог діючого законодавства надавати в зв’язку із зайнятістю на роботах з шкідливими умовами праці додаткову відпустку, скорочений робочий день (додаток № 6).
 6. Забезпечити умивальні і душові миючими засобами або організувати їх видачу працівникам особисто в межах затвердженого кошторису.
 7. Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту в межах затвердженого кошторису.
 8. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

а)   не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 р. № 256);

б)  не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками (затвердженні наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 № 241).

 1. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст. 11 Закону України «Про охорону праці»).
 2. Надавати матеріальну допомогу працівникам з фонду економії заробітної плати у випадку хвороби внаслідок травми на виробництві залежно від тривалості хвороби.
 3. Організувати збори (конференцію) колективу установи з метою обрання уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови для його навчання та виконання функцій громадського нагляду за охороною праці (ст.ст. 46, 47 Закону України «Про охорону праці», постанова президії ЦК профспілки працівників освіти і науки України від 11.05.97 р. № 11-32).
 4. Організовувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в т.ч. зайнятих на важких роботах, з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб, віком до 21 року (ст. 18 Закону України «Про охорону праці»).
 5. Виконувати до 10 жовтня щороку всі заплановані заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період
 6. Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки і т. і. по можливості та за поданням спеціаліста з охорони праці.
 7. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень.
 8. Прийняти участь в обласному конкурсі на кращу ГПО з охорони праці.

Профспілковий комітет зобов’язується:

Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.

 1. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами представників профспілки з питань охорони праці.
 2. Відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці (зазначити види морального і матеріального заохочення).
 3. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.
 4. Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками пропозицій громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.
 5. Регулярно вносити на розгляд зборів (конференцій) трудового колективу, засідань профспілкового комітету питання стану умов та охорони праці.

РОЗДІЛ VIСоціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

Адміністрація зобов’язується:

 1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки) при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону України «Про освіту»).
 2. Надавати педагогічним працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в межах затвердженого кошторису ЗНВК № 67 (ст. 57 Закону України «Про освіту»).
 3. Сприяти у забезпеченні житлом педагогічних працівників у першочерговому порядку та наданні їм службового житла (ст. 55 Закону України «Про освіту»).
 4. Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва.
 5. Сприяти забезпеченню всіх працівників установи гарячим харчуванням за місцем роботи.
 6. Створити кімнату психоемоційного розвантаження для працівників (кабінет практичного психолога, конференц-зал, учительські).
 7. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.

 Профспілковий комітет зобов’язується:

 1. Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.
 2. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки ї їх сімей. Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів. Організувати проведення «днів здоров’я», виїзди на природу. Організувати роботу «групи здоров’я» для осіб похилого віку.
 3. Організувати проведення лекцій, зустрічей із спеціалістами щодо нетрадиційних методів лікування.
 4. Організувати сімейні вечори та вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року і т. д.
 5. Провести День вшанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів. 

РОЗДІЛ VII.

Гарантії діяльності профспілкової організації

Адміністрація зобов’язується:

Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілкової організації на захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

 1. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв’язку, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст. 249 КЗпП України).
 2. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.
 3. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.
 4. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в колективному договорі, на обраних профспілкових працівників.
 5. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, медичний кабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

 

РОЗДІЛ VIII.

Контроль за виконанням колективного договору

Сторони зобов’язуються:

 1. Визначивши осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити терміни їх виконання (Додаток № 8) на періодичних зустрічах адміністрації та профспілкового комітету інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
 2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
 3. Двічі на рік: в травні та грудні місяцях, спільно аналізувати хід виконання колективного договору з оформленням відповідного акту, заслуховувати звіти керівника закладу та голови профспілкового комітету про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
 4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання положень колективного договору, аналізувати причини та вживати термінових заходів щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Профспілковий комітет зобов’язується:

вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником закладу, якщо він порушує законодавство про працю, не виконує зобов’язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП України).

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між адміністрацією та профспілковим комітетом Запорізького навчально-виховного комплексу № 67

Запорізької міської ради Запорізької області на 2014-2017 роки

 1. Внести зміни до пункту 8. розділу ІІІ адміністрація зобов’язується. Пункт 8. викласти в такій редакції:

При зміні роботодавця Загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

2. Внести доповнення до додатку № 7 колективного договору:

Об’єми та джерела фінансування для виконання вказаних у додатку № 7 заходів здійснювати в межах затвердженого кошторису або через звернення до благодійного фонду «Економічний союз».

 1. Внести доповнення до розділу 6. колективного договору: 

Норми видачі працівникам спецодягу, ЗІЗ, миючих засобів здійснювати в межах затвердженого кошторису або через звернення до благодійного фонду «Економічний союз».

 1. Внести зміни до пункту 14. розділу І. Пункт 14 викласти в такій редакції:

Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у п’ятиденний термін підписують колективний договір.

Після підписання колективний договір подається для повідомної реєстрації до управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району.

Через сім днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома профспілкового комітету, працівників ЗНВК № 67.

 1. Внести зміни до пункту 36. розділу ІІ. Пункт 36 викласти в такій редакції:

Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування святкових та неробочих днів. За наявності декілька підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (ст. 19 ЗУ «Про відпустки»). Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей. Якщо одинока мати – 17 днів.

 1. Видалити пункт 37. розділу ІІ як той, що не відповідає законодавству України.
 1. Внести зміни до пункту 3. розділу ІІ, сторони угоди домовились. Пункт 3. викласти в такій редакції:

Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника не більше 15 календарних днів на рік (ст. 84 КЗпП України).

 1. Внести зміни до пункту 5. розділу ІV. Пункт 5. викласти в такій редакції:

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 23.09.2010 № 2559-IV):

 • аванс – 13 числа;
 • остаточний розрахунок – 28 числа.

При збігу термінів зазначених виплат з вихідними днями виплачувати їх напередодні.

Внести зміни до пункту 7. розділу ІV. Пункт 7. викласти в такій редакції:

При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму заробітної плати, що належить до виплати (ст. ПО КЗпП України).

При затримці виплати заробітної плати більше ніж на місяць нарахувати компенсацію на нараховану до виплати суму відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427).

 1. Додано штатний розпис де мінімальна заробітна плата з 01.12.2013 становить 1218 грн.
 1. Внести доповнення до розділу ІV.

Здійснювати оплату праці працівникам ЗНВК № 67, дотримуючись норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

 1. Внести доповнення до розділу ІV. 

Забезпечувати зростання середньої заробітної плати працівників в межах змін міського бюджету. 

 1. Внести доповнення до розділу ІІ п. «адміністрація зобов’язується».

Директору ЗНВК № 67 разом з профспілковим комітетом розробляти у разі невідворотності масових вивільнень заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню. 

 1. Внести доповнення до розділу ІІ.

Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та її індексації у зв’язку із зростанням індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством.

 1. Внести доповнення до розділу V. 

ЗНВК № 67– учбовий заклад. Освіта – галузь не виробничого напрямку, тому використовує лише освітні технології. 

 1. Внести доповнення до розділу VI.

Створювати умови для працевлаштування інвалідів та наданні інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством.

 1. Внести доповнення до розділу VI.

Забезпечувати заходи щодо соціального захисту ветеранів праці, людей похилого віку, учасників ВВв, інших локальних війн.

 1. Внести доповнення до розділу VI.

Вирішувати питання щодо розвитку культури, фізичного виховання та спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної політики.

 1. Внести зміни до пункту 18. розділу ІІ. Пункт 18 викласти в такій редакції:

Створити  і забезпечити умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати). Оплата проїзду, виплата добових (у разі проходження підвищення кваліфікації за межами міста) в межах ліміту фонду заробітної плати.

 1. Внести зміни до пункту 10. розділу ІІ. Пункт 10. викласти в такій редакції:

Залучати до викладацької роботи:

 • керівних педагогічних працівників ЗНВК № 67;
 • працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах цивільно-правових договорів лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників за цим же фахом навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку та після попереднього інформування профспілок. 
 1. Внести доповнення до розділу ІІ.

Збільшення фонду оплати праці здійснюється за рахунок змін міського бюджету. Профспілкова організація контролює порядок змін фонду оплати праці в ЗНВК № 67.

 1. Внести доповнення до розділу ІІ.

Згідно з установчими документами ЗНВК № 67 не має статусу фінансово-господарчої одиниці, тому не має прибутків.

 1. Внести доповнення до розділу V.

Забезпечити проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства.

Передбачити створення можливостей для прийняття їжі працівниками.

Встановити скорочену тривалість робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда (для працівників, які не пов’язані з викладацькою діяльністю).

 1. Внести доповнення до розділу V «Охорона праці».

Забезпечити додержання санітарно-гігієнічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм, а також організацію та проведення медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, запровадження профілактичного виховання та навчання громадян у випадках інфікування ВІЛ-інфекцією. 

 1. Внести зміни до пункту розділу І. Пункт 13. викласти в такій редакції:

Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору з письмового повідомлення профкому про початок переговорів. Переговори повинні розпочатися протягом семи днів від дати реєстрації повідомлення.

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору визначається чинним законодавством (ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди).

 1. Внести зміни до пункту 5. розділу ІV. Пункт 5. викласти в такій редакції:

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 23.09.2010 № 2559-IV):

 • аванс – 13 числа;
 • остаточний розрахунок – 28 числа.

При збігу термінів зазначених виплат з вихідними днями виплачувати їх напередодні.

 1. Внести зміни до розділу ІІІ пункту «сторони домовились». Пункт викласти в такій редакції: 

Сторони домовились, що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації надається згідно чинного законодавства (ст.  ст. 40, 41, 42 КЗпП України).

У разі поворотного прийняття на роботу переважне право для укладання трудового договору надається працівникам згідно ст. 42.1 КЗпП України.

 1. Внести доповнення до розділу VІ

Забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків (ст. 18 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»):

покласти обов’язки уповноваженого з ґендерних питань – радника директора ЗНВК № 67 на члена профспілкового комітету Бортнік Реґіну Вікторівну на громадських засадах;

комплектувати кадрами і просувати працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс;

дотримуватись рівності в оплаті праці жінок і чоловіків, а також на основі професійної підготовки кадрів.

 1. Внести доповнення до розділу VІ

Для забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці забезпечити укладання договорів обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків. 

 1. Внести доповнення до розділу VІ

Надавати техпрацівникам матеріальну допомогу в межах затвердженого кошторису у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем на підставі заяви.

 

ДОДАТКИ

Додаток 1 «Правила внутрішнього розпорядку для працівників»

Додаток 2 «Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди»

Додаток 3 «Положення про преміювання працівників»

Додаток 4 «Види організаційно-педагогічної роботи, до яких можна залучати працівників ЗНВК № 67 у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від працівників причин(канікулярний період, карантин тощо)»

Додаток 5 «Перелік професій (робіт) зі шкідливими та небезпечними умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата праці»

Додаток 6 «Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем,яким надається додаткова відпустка»

Додаток 7 «План заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці»

Додаток 8 «Перелік осіб, відповідальних за виконання норм і положень колективного договору»

Додаток 9 «Штатний розпис»