Метод проектів у контексті сучасної освіти. | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Метод проектів у контексті сучасної освіти.

Бібліографічний покажчик

«Проект» (у перекладі з латин. мови) – кинутий уперед, задум, план

 

Проект – задуманий план дій; задум, намір // Великий тлумачний словник сучасної мови. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – С.970.

Школа ХХІ століття зумовлює необхідність докорінного переосмислення освітньої парадигми, актуалізації змісту, технологій становлення особистості учня як суб’єкта і проектувальника життя, створення проектно-життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної , конкурентноспроможної особистості.

Школа має захистити й підтримати дитину, виробити в неї життєздатність, озброїти механізмами і технологіями розробки життєвих стратегій, життєвих проектів.

Бібліографічний покажчик «Проектна технологія в навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності» допоможе освітянам підвищити педагогічну майстерність, надасть дієву допомогу при розробці проектів.

Структура покажчика має наступний вигляд:

  1. Метод учбових проектів – освітня технологія ХХІ століття

1.1.  Компетентнісний потенціал проектної діяльності

1.2.  Типи учнівських проектів

  1. Проектні технології у виховній роботі
  2. Проектування управлінського процесу в освіті

Допоміжний апарат покажчика містить список періодичних видань, публікації та праці з яких включено до даного випуску, та іменний покажчик авторів.

  1. 1.     Метод учбових проектів – освітня технологія ХХІ століття

¨   Абасов З.А. Проектирование и совершенствование контрольно-оценочного компонента учебной деятельности школьников // Завуч для администрации школ. – 2004. — №8. – С.21-45.

¨   Абасов З.А. Системный подход при проектировании целей урока // Завуч. – 2003. — №2. – С.68-75.

¨   Андреев Г.П. К столетию метода проектов // Школьные технологии. – 2005. — №4. – С.28-30.

¨   Андрєєва В.М. Проектування уроку як важлива складова діяльності вчителя // Географія. – 2006. — №18 (вкладка). – С.34-38.

¨   Анісімова Т. Оцінювання проектної діяльності учнів // Школа (Шкільний світ).–2006.-№7.– С.50-53.

¨   Афанасьев В. Проектирование педтехнологий // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2002. — №1. – С.35-39.

¨   Афанасьева Т.Н. Особенности использования метода проектов в современной школе // Наука и школа. – 2003. — №6. – С.56.

¨   Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів: Історія методу проектів // Початкова школа. – 2003. — №6; №7. – С.59-62;

¨   Бершадский М.Е. Когнитивная образовательная технология: Построение когнитивной модели учащегося и ее использование для проектирования учебного процесса // Школьные технологии. – 2005. — №5. – С.73

¨   Бершадский М.Е. Когнитивная технология обучения: последовательность процедур проектирования учебного процесса // Педагогические технологии. – 2006. — №2. – С.57-75.

¨   БереговаяИ. Арбитр,эксперт, консультант:[Проектное обучение]//Первое сентября.–2003.-№18.–С.3.

¨   Бєлкіна Т. Метод проектів з використанням мультимедійних технологій // Школа (Шкільний світ). – 2006. — №7. – С.54-58.

¨   Бєлєвцева Т. Лобас Т. Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів // Відкритий урок. – 2004. — №5-6. – С.24-25.

¨   Бондаренко А.И. Проект как одна из форм организации образовательно-воспитательного процесса в начальной школе // Начальная школа: плюс до и после. – 2004. — №5. – С.9-13.

¨   Браташ Н. Метод проектів у програмі сприяння науковій творчості учнів // Завуч (Шкільний світ). – 2004. — №34. – С.2-5.

¨   Буджак Т. Метод проектів як засіб формування інтелектуальних здібностей учнів // Хімія. Біологія (1 Вересня). – 2000. — №10. – С.10.

¨   БуджакТ. Метод проектів як педагогічна технологія//Біологія і хімія в школі.– 2001. – №1. – С.43-45.

¨   Варзацька Л. Методика дослідного учіння // Бібліотечка «Дивослова». – 2006. – 34. – С.9-20.

¨   Варзацька Л. Організація проектної діяльності учня // Диво слово. – 2004. — №11. – С.10-18.

¨   Васильченко С. Повторення й узагальнення навчального матеріалу в проектній діяльності учнів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. — №1. – С.28-30.

¨   Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации // Народное образование. – 2000. — №9. – С.177-180.

¨   Веденеева Т.Е., Воинова М.И. Организационная форма презентации результатов проектно-исследовательской деятельности учащихся // Дидакт. – 2003. — №6. – С.53-58.

¨   Веденеева Т.Е., Войнова М.И. Проектная технология как условие корреляции урочной и внеочередной деятельности учащихся // Дидакт. – 2003. — №3. – С.50-55.

¨   Взаємодія учня і вчителя у площині проектної діяльності: Матеріали роботи творчої групи педагогів Волинської області // Школа (Шкільний світ). – 2006. — №5. – С.33-40.

¨   Власова Т.И. Сущность понятий «активность» и «деятельный подход» в образовании // Дополнительное образование. – 2002. — №2. – С.10-15.

¨   ВолгінаЛ. Організація телекомунікаційної проектної діяльності//Відкритий урок.–2004.-№7-8.–С.39

¨   Волков И.П. Цель одна – дорог много: Проектирование процессов обучения: кн. Для учителя: Из опыта работы / И.П. Волков. – М.: Просвещение, 1990. – 159с.: ил.

¨   Волосюк М.А. Застосування методу індивідуальних проектів і колективних проектів // Фізика в школах Україні. – 2006. — №1. – Вкладка.

¨   Волченкова Г. Проектно-тематичний підхід у початковій школі // Підручник для Директора. – 2005. — №9-10. – С.66-75.

¨   Воронцов А. Формула собственного маршрута: Проектная деятельность как путь к взрослению // Первое сентября. – 2001. — №78. – С.3.

¨   Гаджиев Г.М. Сущность проектно-образовательной деятельности учащихся // Наука и школа. – 2003. — №6. – С.53-55.

¨   Гаджиев Г.М. Учебно-технологический комплекс подготовки школьников к проектно-преобразовательной деятельности // Наука и школа. – 2003. — №3. – С.25-28.

¨   Гизатуллина О. Роль проектной методики в развитии личности ученика // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2004. — №16. – С.8-11.

¨   Горячов А.В. Проектная деятельность в образовательной системе «Школа 2100» // Начальная школа: плюс до и после. – 2004. — №5. – С.3-8.

¨   Громова Т. Проектная деятельность в учебном процессе // Учитель. – 2006. — №4. – С.17-20.

¨   Громыко Ю.В., Громыко Н.В. Исследование и проектирование в образовании // Школьные технологии. – 2005. — №2. – С.66-69.

¨   Гусь І.М. Метод проектів // Управління школою. – 2005. — №5. – С.8-11.

Проектне навчання

¨   Давыдов Е. Искусство разработки проектов // Информатика и образование. – 2005. — №8. – С.6-26.

¨   Деменко О.І. Урок у сучасному вимірі // Управління школою. – 2006. — №22-24. – С.38-49.

¨   Джеймс П., Гуревич М.И. Проектный подход к обучению технологий // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2000. — №1. – С3.34-42.

¨   Диков А.В. Метод проектов в сети Интернет // Педагогическая информатика. – 2005. — №1. – С.9-14.

¨   ДмитриевВ. Технология инновационного проектирования\\Школьные технологии.–2006.-№1. С.84

¨   Довгань Г.Технологічні підходи до проектування уроку// Географія. – 2006. — №18 (вкладка). – С.17

¨   Доненко О. Створюємо колективний проект // Завуч (Шкільний світ). – 2003. — №29. – С.5-7.

¨   Дуженько І. Метод проектів як альтернатива класно-урочної системи // Географія та основи економіки в школі. – 2005. — №3. – С.25-27.

¨   Дядюков Д. Я не средство, а цель: Подходы к проектной деятельности школы // Учитель года. – 2003. — №7. – С.83-85.

¨   ЕвстифееваО., КучменкоН. Метод проектов–среда, в которой даже «неудачники» обретают силу и уверенность//Директор школы.–2003.-№6.–С.53-58.//Директор школи. Україна.–2003. — №6. – С.76

¨   Емельянова Е. Телекоммуникационные проекты – основа интеграции школьных дисциплин // Школьное планирование. – 2005. — №3. – С.36-38.

¨   Ерофеева Н.Ю. Проектирование педагогических систем // Завуч. – 2000. — №3. – С.10-21.

¨   Жуковська С.В. Впровадження проектної діяльності в роботу вчителя початкових класів // Початкове навчання та виховання. – 2006. — №8. – С.2-5.

¨   Забарна А.П. Метод проектів як основа технології  «Intel® — Навчання для майбутнього» // Всесвітня л-ра в середніх навчальних закладах України. – 2005. — №9. – С.42-43.

¨   Загвязинская Э. Как мы пришли к проектному обучению // Директор школы. – 2004. — №9. – С.33-40.

¨   Загороднюк В.П. Грамотно оформлять документацию к школьным проектам // Школа и производство. – 2003. — №6. – С.64-65.

¨   Загуменнов Ю. Особистісно зорієнтовані технології: метод проектів // Підручник для директора. – 2005. — №9-10. – С25-31.

¨   Заславська Л. Роль та місце шкільної бібліотеки у формуванні інформаційної культури учнів за допомогою методу проектів // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2004. — №19. – С.21-23.

¨   Захарова О. Откуда берутся проекты?: Из школьных портфолио // Лицейское и гимназическое образование. – 2004. — №9. – С.9-12.

¨   Захарченко О. Метод проектів // Завуч (Шкільний світ). – 2003. — №32. – С.15-18.

¨   Зачесова Е. Метод учебных проектов – образовательная технология ХХ1 века //  Лицейское и гимназическое образование. – 2006. — №5. – С.67-74.

¨   Землянская Е.Н. Учебные проекты в экономической подготовке школьников // Школьные технологии. – 2005. — №4. – С.85-92.

¨   Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Начальная школа. – 2005. — №9. – С.55

¨   ЗозюкІ. Творчі проекти: обґрунтування необхідності//Укр. мова та л-ра (Шкіл світ). – 2005. — №45. – С.6

¨   Зоц В. Впроваджуються проективні технології // Завуч(Шкільний світ). – 2004. — №6. – С.2-3.

¨   Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проектів та програм: Навчальний посібник / І.В. Іванюк. – К.: Таксон, 2004. – 206 с.

¨   Иванова Л.В. Метод проектов в практике обучения // Химия в школе. – 2005. — №4. – С. 6-8.

¨   Иванова Л. Проектирование в обучении: Дидактические принципы // Учитель. – 2004. — №6. – С.11

¨   Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной школе // Начальная школа. – 2004. — №2. – С.96-101.

¨   Ильясов Д.Ф. Особенности проектирования образовательных программ в школе // Школьные технологии. – 2004. — №5. – С.89-93.

¨   ІсаєваГ. Метод проектів – ефективна технологія навчання//Підручник для директора–2005. — №9-10. – С.4

¨   Калинин В. и др. Как от благих намерений перейти к реальному делу?: Методика социального проектирования // Первое сентября. – 2003. — №38. – С.3.

¨   Калмановская О. В переводе с латинского – «брошенный вперед»: Проект – это деятельность, в которой находят свое выражение личностные интересы ученика // Первое сентября.–2003. — №18. – С3.

¨   Кальней В. и др. Структура и содержание проектной деятельности: Метод проектов в России и за рубежом//Стандарты и мониторинг в образовании.–2004.- №4. – С.21-26; №5. – С.23-31; №6. – С.16

¨   Капіруліна С. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у практиці проектного навчання учнів // Географія та основи економіки в школі. – 2006. — №3. – С.15-17.

¨   Киселева М.М. Использование компьютерных технологий в межпредметных проектах // Інформатика и образование. – 2005. — №8. – С.27-37.

¨   Кисла І. Проекти краще, ніж звичайні уроки // Фізика (Шкільний світ). – 2003. — №33. – С.7-10.

¨   Клименко А.В., Подколзина О.А. Проектная деятельность учащихся // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2003. — №4. – С.45-49.

¨   Коваль С. Анализ и синтез – не единственные методы познания. Есть еще и дедукция, абстрагирование и конкретизация // Учит. газета. – 2004. — №51. – С.8(вкладыш)

Метод проектів

¨   Коляда О. Проектний день у початковій школі // Початкова школа. – 2006. — №5. – С.28-30.

¨   Комашинский А.И. Использование проектного метода в образовательном пространстве // Практика административной работы в школе. – 2006. — №6.- С.65-70.

¨   Кондаков А.М. Основные подходы к проектированию образовательных процессов // Мир образования – образование в мире. – 2004. — №4. – С.3-13.

¨   Конышева Н.М. Проектная деятельность школьников: Современное состояние и проблемы // Начальная школа. – 2006. — №1. – С.17-27.

¨   Король А. Гімназія ХХ1 століття: метод проектів: Рекомендаційний покажчик нових надходжень періодики // Школа (Шкільний світ). – 2006. — №5. – С.20.

¨   Косминська С. Телекомунікативні проекти в освітній діяльності школи // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. — №3. – С.56-60.

¨   Котеленець Н. Проектний метод навчання молодших школярів // Рідна школа. – 2001. — №10. – С.47-48.

¨   Красіна Г. Тиждень початкових класів як результат проектної діяльності молодших школярів // Рідна школа. – 2005. — №3. – С.23-25.

¨   Крутоус В. Можливості методу проектів // Завуч (Шкільний світ). – 2003. — №29. – С.12.

¨   Крылов А. Не пугайся. Результат обязательно будет!: Что такое творческий проект и как над ним работать // Учитель года (Учительская газета). – 2002. — №1. – С.26-37.

¨   КрыловаН. Проектная деятельность школьника и педагога//Народное образован.–2005.-№7.–С.103

¨   Крылова Н. Проектная деятельность школьника как принцип организации и реорганизации образования // Народное образование. – 2005. — №2. – С.113-121.

¨   Крылова Н.Б. Проектные (продуктивные) методы против классно-урочной организации образования // Школьные технологии. – 2004. — №5. – С.59-63.

¨   Левит М.В. Аналитика и экспертиза – соотнесение проектной деятельности с тем, что наработано в культуре // Педагогический вестник. – 2004. — №13-16. – С.24-25.

¨   Лернер  П.С. Имиджелогическое проектирование содержания предметных областей общего содержания образования // Школьные технологии. – 2006. — №2. – С.84-87.

¨   Лист опитування // Відкритий урок. – 2004. — №5-6. – С.30-31.

Метод проектів

¨    Лобашев В. Направляемый комплексный проект // Педагогические технологии. – 2004. — №4. – С.3

¨   Лобашев В. Стратегия достижения оптимального результата // Учитель. – 2005. — №1. – С.14-17.

Навчальний проект

¨   Логвин В. Метод проектів у контексті сучасної освіти // Завуч (Перше вересня). – 2002. — №26. – С.4-6; 2003. — №2. – С.12-14.

¨   Логинова О. Проекты лучше обычных уроков, но…: (Проектное обучение) // Первое сентября. – 2003. — №18. – С.3.

¨   Ломакина О.Е. Проектирование в образовании: необходимость и реальность // Школьные технологии. – 2003. — №4. – С.86-93.

¨   Мак Кензи Дж. Задание длинною в год: (Учебн. Зад.)// Школьные технологии. – 2005. — №3. – С.114

    Дослідницький проект

¨   Малков И.Ю. Методические основы проектирования содержания образования в школе // Методист. – 2006. — №3. – С.25-27.

¨   МАН: підготовка науково-дослідницьких проектів / Упор. М.Голубенко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2005. – 128 с. (Б-ка «Шкільний світ»).

¨   МатвійчукТ. Проблематика успіху в проектній діяльності//Школа (Шкільний світ).–2006.-№5.–С.41

¨   Матяш Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образования // Педагогика. – 2000. — №4. – С.38-43.

¨   Мелашенко К. Технологія проектного навчання // Завуч (Шкільний світ). – 2006. — №13. – С.12-14.

¨   Мельник Т. Система організації освітньої діяльності учнів гімназії через упровадження методів проектів у навчально-виховний процес // Рідна школа. – 2005. — №1. – С.28-30.

¨   Мельниченко Б. Метод проектів за рубежем: минуле та сучасне // Підручник для директора. – 2005. — №9-10. – С.114-119.

¨   Метод проектів у сучасній освіті // Відкритий урок. – 2004. — №5-6. – С.8-9.

¨    Метод проектов // Современная гимназия: Взгляд теоретика и практика / Ред. Е.С.Полат. – М.: Владос, 2000. – С.81-115.

¨   Метод, що руйнує шкільну рутину // Початкова освіта. – 2006. — №16. – С.3-5.

¨   Мелехина С.И. Развитие познавательной активности школьников в проектной деятельности // Школа и производство. – 2006. — №1. – С.16-22.

¨   Метод проектов // Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и систем повышения квалификации педагогических кадров / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издат. центр «Академия», 2000. – С.64-110.

¨   Метод, разрушающий школьную рутину // Управление школой. – 2003. – №22. – С.12.

¨   Молчанова Н. Проектний підхід і вимоги до вчителя // Початкова освіта. – 2005. — №32. – С.11.

¨   Муравьева Г.Е. Закономерности и принципы проектирования образовательного процесса // Школьные технологии. – 2004. — №2. – С.29-33.

¨   Муравьева Г.Е. Стратегии проектирования образовательного процесса // Школьные технологии.- 2002. — №6. – С.124-131.

¨   Немерещенко Л. О проектировании в образовании//Завуч для администрации школ.–2006.-№5– С.9

¨   Немченко Ю. Проект як форма підсумкової атестації // Школа (Шкільний світ). – 2006. — №7. – С.59

¨   Нікітіна Ю. Метод проектів у шкільному житті // Початкова освіта. – 2003. — №14. – С.2.

¨   Ніколаєнко О. Колективний проект: підготовка та захист: Технологія реалізації методу проектів // Завуч (Шкільний світ). – 2005. — №31. – С.14-17.

¨   Новикова Т.А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Школьные технологии. – 2000. — №2. – С.43-52.// Народное образование. – 2000. — №7. – С.151-157.

¨   Новікова Т. Як зберегти час: Проект. 4-й клас // Початкова освіта. – 2006. — №16. – С.16-20.

¨   Обуховская А.С. Ода учебному проекту // Биология в школе. – 2004. — №8. – С.27-31.

¨   Окул М. Метод проектів у дії // Завуч (шкільний світ). – 2005. — №9. – С.11-14.

¨   Омельчук Р. Метод проектів у контексті сучасної освіти // Відкритий урок. – 2006. — №7-8. – С.14

¨   Онищук Л. Організація проектно-технологічної діяльності вчителя і учня: Навчально-тематичний план і програма проблемного семінару // Рідна школа. – 2005. — №3. – С.14-16.

¨   Онищук Л. Проектування системи гуманістичного навчання і виховання // Освіта і управління. – 2004. – Т.7. -№1. – С.97-101.

¨   Оноприєнко О. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів // Початкова освіта. – 2003. — №14. – С.2.

¨   Організаційна структура побудови інноваційного навчального процесу за проективно – рефлексивною технологією // Завуч(Шкільний світ). – 2003. — №30. – С.16-22.

¨   Організація проектної діяльності учнів // Завуч (Шкільний світ). – 2006. — №19. – С.31-47.

¨   Орлов В.А., Лебедева В.П. Психодидактические аспекты проектирования образовательной среды // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2000. — №17-18. – С.20-26.

¨   Осмоловская И. Школьные проекты: деятельность, направленная на обогащение знаний и духовного мира учащихся // Директор школы. – 2003. — №10. – С.10.

¨   Осмоловський А., Василенко Л. Від навчального проекту до соціальної самореалізації особистості // Шлях освіти. – 2000. — №2. – С.34-37.

¨   Паращенко Л. Від можливого – в дійсність!: Проектування: міф чи програма розвитку? // Управління освітою. – 2004. — №4. – С.2-3.

¨   Паршуков В.Г. Метод проектов как один из методов продуктивной педагогики // Педагогические науки. – 2005. — №3. – С.82-85.

¨   Пастухова И. Инструмент социального взросления: Метод проектов в учебном процессе //Лицейское и гимназическое образование. – 2001. — №3. – С.43-49.

¨   Пахомова Н. Проектное обучение – что это? // Методист. – 2004. — №1. – С.39-46.

¨   Пахомова Н. Учебные проекты: Методология поиска // Учитель. – 2000. — №1. – С.41-45.

¨   Пахомова Н.Учебный проект: его возможности // Учитель (Россия). – 2000. — №4. – С.52-55.

¨   Пахомова Н.Ю. Что такое метод проектов? // Школьные технологии. – 2004. — №4. – С.93-96.

¨   Педагогічні проектування в інноваційній діяльності//Завуч(Шкільн світ)–2004-№36.– С.2-5.

¨   Песоцкий Ю.С. Высокотехнологическая образовательная среда: принципы проектирования // Педагогика. – 2002. — №5. – С.26-35.

¨   Полат Е. и др. Что такое проект? Типология проектов // Відкритий урок. – 2004. — №5-6. – С.10-17.

¨   Полєвікова О.Б. Роль методу проектів у реалізації актуальних завдань формування мовної особистості молодшого школяра // Початкове навчання та виховання. – 2005. — №19-21. – С. 44-46.

¨   Политахина Е.П. Игровое проектирование и дизайн в начальной школе экспериментального типа // Начальная школа. – 2001. — №11. – С.75-79.

¨   Пополитова О. Проектная деятельность в обучении и воспитании сельского школьника // Социальная педагогика. – 2005. — №4. – С.67-72.

¨   Проектна технологія // Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – С.148-163.

¨   Проектні технології в роботі з обдарованими дітьми // Відкритий урок. – 2006. — №7-8. – С.20-27.

¨   Проектно-цільова діяльність закладу освіти: Спецвипуск//Сільська школа України.–2005-№14.– С.8

¨    Проектная работа учащихся // Лицейское и гимназическое образование. – 2001. — №2. – Вкладыш.

¨   «Проектирование» — слово ученое. В чем его практический смысл? // Директор школи (Україна). – 2002. — №6. – С.9-15. // Директор школы (Россия). – 2002. — №6. – С.9-15.

¨   Пугачева Н. К вопросу об инновационном проектировании//Школьные технолог.–2003-№3– С.110

¨   Пугачева Н.Проектирование инновационной деятельности образовательного учреждения // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2004. — №11. – С29-32.

¨   Пшеничка П. Проект «Квазар» — організація проектно-орієнтованого навчання. Концепція та методи // Директор школи, ліцею,гімназії. – 2004. — №1. – С.44.

¨   Рев’якіна О. Проектна робота в школі // Директор школи (Перше вересня). – 2002. — №33. – С.6.

¨   РемехТ. Метод проектів у громадянській освіті//Директор школи (Україн.). – 2004. — №8-10. – С.163

¨   Ржанова И. Урок-проект // Педагогическая техника. – 2004. — №1. – С.14-16.

¨   РодионовВ., СтупницкаяМ. Проектная деятельность в школе//Школьн. психолог–2004-№46– С.23

¨   Русских Г.А. Организация обучения школьников в старших класах гимназии // Практика административной работы в школе. – 2005. — №2. – С.41-48.

¨   Русских Г.А. Технология проектного обучения // Биология в школе. – 2003. — №3. – С.21-24.

¨   Рыбина О.В. Проектная деятельность учащихся в современной школе // Образование в современной школе. – 2003. — №9. – С.20-22.

¨   Рябинина И.Г. О некоторых аспектах использования метода проектов в работе с младшими школьниками // Одаренный ребенок. – 2004. — №3. – С.98-101.

¨   Рябин С.Н. Проектирование содержания профільного обучения в старшей школе // Школьные технологи. – 2003. — №2. – С.121-129.

¨   Савченко С. Проектно-технологічна діяльність і самоосвіта // Директор Школи, ліцею, гімназії. – 2006. — №4.- С.96-97.

¨   Сасова И. Через проблему – к практическому результату // Учитель (Россия). – 2001. — №5. – С.35

¨   Светенко Т. Учебный проект в школе // Школьное планирование. – 2006. — №4. – С.68-84.

¨   Сергеев И.С. Освоили метод учебных проектов… что дальше? // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2005. — №9. – С.20-28.

¨   Сиденко А.С. Метод проектов: история и практика применения // Завуч. – 2003. — №6. – С.96-111.

¨    Сиденко А.С. Метод проектов: история и практика применения // Завуч для администрации школ. – 2003. — №6. – С.96-111.

¨   Сиденко А. Педсовет – семинар: Метод проектов от истоков до модернизации образования // Народное образование. – 2006. — №2. – С.78-85.

¨   Сизоненко Г. Проективна педагогіка: З досвіду проектування навчальних технологій // Рідна школа. – 1999. — №4. – С.41-45.

¨   Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – 80 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»).

¨   СиротюкЛ. Використання методу проектів в початковій школі//Завуч(Шкільн світ)–2005-№10–С.7

¨   СкворцоваГ. Развитие ученика: свобода выбора, свобода творчества: Метод и особенности урока при проектировании антропологического образовательного пространства школы//Учитель.–2006. – №2. – С.3

¨   Скнарь В., Шевченко Ы. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку // Вісник Книжкової палати. – 2003. — №4. – С.24-26.

¨   Солопова Н., Шельпова Н. Проектная методика в профильном обучении // Школьные технологии. – 2005. — №3. – С.120-124.

¨   Спориніна Т. Формування екологічної свідомості учнів: Телекомунікаційна проектна діяльність // Інформатика (Шкільний світ). – 2005. — №4. – С.16-18.

¨   Ставрова О. Компьютерная презентация учебного проекта//Школа и производство–2002-№8. – С.28

¨   Стеців Л. Реалізуємо метод проектів // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. — №40. – С.19-20.

¨   Стрельцов В., Французова Е. Метод проектирования – педагогическая технология будущего // Учитель. – 2005. — №1. – С.36-39.

¨   Сурхаев М.А. Использование телекоммуникационных проектов в общеобразовательной школе // Наука и школа. – 2004. — №6. – С.53-55.

¨   Таран З. Трансформація ролі педагога в управлінні творчими та практико-орієнтованими проектами // Відкритий урок. – 2004. — №5-6. – С.18-20.

¨   Терещук А. Навчання учнів п’ятого класу проектуванню та виготовленню об’єктів технологічної діяльності на уроках технічної праці // Школа (Шкільний світ). – 2006. — №6. – С.49-56.

¨   ТерещукА., МелентьєвО. Методи проектування // Сільська школа України. – 2005. — №29-30. – С.38

¨   Технология проектирования индивидуальных образовательных программ: Гимназия «Дидакт», г. Заречный Пензенской обл. // Управление школой (Первое сентября). – 2002. — №13. – Вкладыш.

¨   Тихомирова И. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага: (О проектной деятельности учащихся) // Практический журнал для учителя и администрации школы. – 2002. — №6. – С.19-23.

¨   ТкаченкоЛ. Майбутнє за методом комп’ютерного проектування//Управлін освітою–2005-№2–С.2-3.

¨   Толстых Т.И. Становление социальной зрелости учащихся юношеского возраста в условиях проектной деятельности // Психология и школа. – 2004. — №4. – С.22-30.

¨   Трофимова Т. Проектное обучение глазами учеников//Информатика и образование–2003-№6.– С.46

¨   Уроки вільного польоту: Що таке проектна діяльність і як найкраще впровадити її у вашу школу // Завуч (Шкільний світ). – 2004. — №31. – С.15-18.

¨   Устінова В.Ф. Метод проектів у навчанні і вихованні – ефективний напрям розвитку творчих здібностей колегіантів // Обдарована дитина. – 2006. — №3. – С.47-55.

¨   Федоскина О.В. Воспитательные возможности технологии проектно-исследовательской деятельности // Начальная школа: плюс до и после. – 2004. — №11. – С.53-56.

¨   Филатова Л.О. Метод учебных проектов в старших классах как фактор развития преемственности в школе и вузе // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2005. — №3. – С.33-37.

¨   Филичкина Н.Е. Особенности проектно-технологического подхода в начальной школе // Образование в современной школе. – 2002. — №9. – С.38-41.

¨   Флегонтова Н.«Метод проектов» в педагогике Джона Дьюи//Ребенок в детск саду–2003-№4–С.39-43

¨   Хайбулаев М.Х., Гаджиев Г.М. Проектно-образовательная культура личности // Наука и школа. – 2003. — №4. – С.30-32.

¨   Хопкінз Д. Проектне оцінювання // Директор школи. Україна. – 2006. — №9. – С.18-29.

¨   Хорунжа Л. Проектна культура вчителя: етичний компонент // Шлях освіти. – 2005. — №2. – С.11-15.

¨   ХохловаМ. Проектно-образовательная деятельность младших школьн//Педагогика–2004-№5–С.50

¨   Христюк Н. Метод проектів як компонент педагогічної системи розвитку творчих здібностей найбільш обдарованих ліцеїстів // Рідна школа. – 2005. — №5. – С.49-51.

¨   Хромовы А.А. и А.И. В режиме самооценки // Учитель (Россия). – 2001. — №3. – С.35-38.

Метод проектів

¨   Худина А.Н. Проектная и исследовательская деятельность в профильном обучении // Завуч для администрации школ. – 2006. — №6. – С.116-124.

¨   Хуртенко Л.О. Метод проектів і особливості його використання // Хімія. – 2005. — №21. – С.3-6.

¨   ХуторскойА. Проектирование нового содержания образования//Школьные техн-2006-№2–С.74-80.

¨   Чеховська Л.Й. Вільний інтелектуал формується у школі // Гуманітарні науки.–2005.- №2. – С.19-22.

¨   Чиркова Е.Б. С кем дружит ель?: Модель урока в режиме технологии проектного обучения // Начальная школа. – 2003. — №12. – С.67-71.

¨   Чобітько М. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки // Освіта і управління. – 2004. – №2. – С.121-126.

¨   ЧудовВ. Проектно-исследовательская деятельность школьн//Народн образование–2005-№1–С.133

¨   ШевцоваС. Метод проект у плеканні обдарован особистості//Підруч для директ–2005-№9-10–С.88

¨   Фендрик И.Г. Самореализация личности в контексте проектирования образования // Педагогіка. – 2004. — №4. – С.36-42.

¨   Шишов С. Проектный метод: проблемы и перспективы // Учитель. – 2002. — №1. – С.39-43.

¨   Шкарлупа О. Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес сільської школи // Школа (Шкільний світ).- 2006. — №7. – С.74-77.

¨   Штейнберг В. Образование – технологический рубеж: инструменты, проектирование, творчество // Школьные технологии. – 2000. — №1. – С.15-36.

¨   Штейнберг В. Э. Технология проектирования образовательных систем и процессов //  Школьные технологии. – 2000. — №2. – С.3-23.

¨   ЩербоИ. Бросок вперед, или Второе пришествие метода проектов//Директор школы-2003-№7–С.3 // Директор школи. Україна. -2003. — №5-6. – С.3-11.

¨   Эпштейн М. Метод проектов в школе ХХ века // Відкритий урок. – 2004. — №5-6. – С.21-23.

¨   ЭпштейнМ. Метод, разрушающий школьную рутину//Педагогическая техника.–2004- №2. – С.38-42.

¨   Яковлєва Н.О. Проектирование как педагогический феномен // Педагогика. – 2002. — №6. – С.8-14.

¨   Янюшкин Г.М. Участие школьников в проектно-исследовательской деятельности как необходимое условие их развития и социализации //Педагогические науки. – 2005. — №2. – С.109-111.

¨   Ясвин В.А. Образовательная середа: От моделирования к проектированию / В.А. Ясвин. – М.: Смисл, 2001. – 366 с.

¨   Ящук С. Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі пректно-технологічної діяльності // Рідна школа. – 2004. — №4. – С.9-11.

 

1.1.                     Компетентнісний потенціал проектної діяльності

¨   ГусєваО. Проект як чинник творення життєтворчості//Директор школи, ліцею, гімназії–2005-№5-6–С.69

¨   ЄрмаковІ. Компетентнісний потенціал проектної діяльності//Школа (Шкільний світ)–2006-№5– С.5

¨   Єрмаков І. Проектний підхід у школі життєвої компетентності // Підручник для директора. – 2005. — №9-10. – С.32-49.

¨   Кезик О.Г. Формування життєвих компетенцій учнів шляхом використання методу проектів // Все для вчителя. – 2006. — №3-4. – С.115.// Завуч(Шкільний світ). – 2006. — №26. – С.16-18.

¨   Ковганич Г. Метод проектів у формуванні життєвої компетентності особистості // Завуч (Шкільний світ). – 2005. — №19. – С.21-22.

¨   КубраковаН. Проектування самоосвітніх компетентностій//Підручник для директора–2005-№9-10. – С.76

¨   Пантелей Л.М. Застосування методу проектів для формування ключових компетентностей особистості // Історія та правознавство. – 2006. — №8-9. – С.21-23.

¨   Савченко Н. Життєтворчий потенціал виховної системи: Технологія реалізації методу проектів // Завуч (Шкільний світ). – 2005. — №34. – С.13-22.

¨   Шевцова С. Що таке – метод проектів, або як реалізувати педагогічну життєтворчість? // Освіта. – 2004. — №30 (30 червня-7 липня). – С.3.

¨   Шкуропат Л. Розвиток самодостатньої особистості через впровадження проектної технології // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. — №5-6. – С.65-68.

1.2.         Типи учнівських проектів

¨   Адреси діючих проектів:Математ, природничі науки, екологія//Відкритий урок–2004-№5-6–С.37-42

¨   Андруховець П. Проект «Тьютор» // Підручник для Директора. – 2005. – 9-10. – С.101-110.

¨   Анохина Т. Идея находит сторонников: О результатах проектной игры «Педагогическая поддержка ребенка в образовании» // Экспресс-опыт (Директор школы). – 2000. — №1. – С.27-28.

¨   Биков В. Проект «Технології тестування» // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. — №1. – С.16-18.

¨   Гладченко Р.Л. Створення навчальних проектів мовою DELPHI // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. — №7. – С.25-30.

¨   ДерешкоБ. Новые проекты IBM в области применения информационно-телекоммуникационных технологий в образовании и науке//Телекоммуникации и информатиз образования–2006-№1–С.75

¨    Добротвор О. Проект «Бізнес-практика» // Підручник для Директора. – 2005. — №9-10. – С.111-113.

¨   Коптюг Н. Радость детей – награда учителю: Международные проекты как часть школьной программы // Народное образование. – 2000. — №8. – С.149-151.

¨   Латышев О.Ю. Организация и проведение учебных Интернет-проектов и конкурсов // Школьные технологии. – 2006. — №1. – С.168-171.// Педагогическая техника. – 2006. — №2. – С.40-50.

¨   Лесневский А. Проект SITES: (Компьютерная техника в школе) // Компьютер в школе. – 2000. — №1. – С.27-29; №2. – С.28-31.

¨   Ніколаєва О. Колективний проект: підготовка та захист: Технологія реалізації методу проектів // Завуч (Шкільний світ). – 2005. — №31. – С.14-17.

¨   Образовательная акция «Уездный городок»: Образовательный проект // Лицейское и гимназическое образование. – 2004. — №9. – С.17-41.

¨   Пинский А.А. Проект «Новая школа» // Завуч. – 2002. — №8. – С.50-91.

¨   Поліхун Н. Метод проектів у програмі «Відкрите серце розуму» // Підручник для директора. – 2005. — №9-10. – С.95-100.

¨   Проектирование и организация профориентационного профильность пространства старшей школы: Нижегородская авторская академическая школа №186 // Управление школой (Первое сентября). – 2003. — №2. – С.7-10.

¨   Проектирование подростковой школы как школы взросления управленческой команды: Федеральная экспериментальная площадка муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №24 г. Брянска // Управление школой (Первое сентября). – 2002. — №2. – Вкладыш.

¨   Хроменко І.А. Навчання, наближене до життєвих реалій: З досвіду використання проектної технології «Intel® Навчання для майбутнього » // Всесвітня л-ра в середніх навчальних закладах України. – 2005. — №9. – С.47.

¨   Цветкова М. Методическое обеспечение проекта «Информатизация системы образования» (ИСО) // Народное образование. – 2006. — №5. – С.137-143.

¨   Шамова Т.И. Педагогическая матрица методического проекта «Визитная карточка стандарта» // Завуч для администрации школ. – 2006. — №2. – С.108-111.

  1. 2.     Проектні технології у виховній роботі

¨   Барба А Папка воспитательной работы гимназии//Завуч для администрации школ–2006-№3–С.102

¨   Виховна технологія проективного життєздійснення//Завуч(Шкільний світ)–2004-№31. – Вкладка, С.10-15.

¨   Возова З.В. Метод международных телекоммуникационных проектов во внеурочной деятельности учащихся // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2002. — №3. – С.58-61.

¨   ВознюкЛ. Проектний виховний захід «Байдужість не прощається»//Відкр урок–2006-№7-8–С.40-45.

¨   ГалаховаВ. «Добрая воля»: Проект воспитательной игры// Учительская газета. – 2001. — №16. – С.17.

¨    Галицких А. Проектирование модели воспитательной программы гимназии // Воспитательная работа в школе. – 2004. — №1. – С.64.

¨   Галицька І.Ц. Інноваційні технології громадянського виховання: Проект «Я-Ми-Родина-Україна» // Виховна робота в школі. – 2005. — №5. – С.2-19.

¨   ДраганО. Проектна технологія в позашкіл вихованні//Хімія.Біологія (Шкіл світ)–2005-№58– С.6-8.

¨   ДраганО. Проектна технологія у процесі еколого-натуралістич центру//Рідна школа–2006-№8–С.27

¨   Жуковский И.В., Жуковская А.И. Проектная инициатива в воспитательном процессе // Образование в современной школе. – 2002. — №2. – С.46-50.

¨   Каменський А.М. Внеурочные технологии как альтернативные формы образования (практическое пособие) // Б-ка журнала «Директор школы». – 2006. — №2. – 176 с.

¨   Киричук В. Проектування виховної системи на засадах особистісно орієнтованого підходу // Психолог. – 2004. — №44. – С.2-4.

¨   Клестова М., Полянская Я. Кто не рискует: Проект воспитательной работы в 11-х классах // Сто друзей (Учительская газета). – 2001. — №37. – С.7.

¨   Кончина М.С. Социальный проект как средство развития гражданского сознания учащихся // Дополнительное образование. – 2004. — №8. – С.3-7.

¨   Литвинова І. Метод проектів у виховній діяльності // Відкритий урок. – 2006. — №5-6. – С.58-59.

¨   Лобанова Т.М. Технологія психолого-педагогічного проектування розвитку особистості учня // Управління школою. — №22-24. – С.63-66.

¨   Мартова С., Мацулевич В. Проектуємо майбутнє вихованців: Досвід роботи Київського Палацу дітей та юнацтва // Шкільний світ. – 2004. — №44. – С.5-6.

¨   Махотин А.А. Проектный подход к разработке средств методического обеспечения дополнительного профессионального образования//Дополнительное образование–2004-№8–С.24-29.

¨   Настенко Н. Соціальне проектування та інші сучасні форми виховної роботи в школі // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. — №1. – С.39-41.

¨   Никитина Л.Е. К вопросу проектирования современной системы воспитания // Дополнительное образование. – 2004. — №6. – С.17-23.

¨   ОлексикО. Застосування методу проектів у виховній діяльності//Вересень. – 2004. — №1-2. – С.70-73.

¨   Опыт проектирования образовательных программ: Методические рекомендации // Приложение к журналу «Внешкольник». – 2004. — №12. – 64 с.

¨   ОхрімчукР. Шепетівський пансіон: досвід проект роботи//Школа(Шкіл світ)–2006-№5– С.21-31.

¨   ОхрімчукР., СтецюкА. Проектна робота у Шепетівському пансіоні//Шкіл світ–2003-№25-28–С.3-54.

¨   Пахомов В. Проект «Гражданин» — способ социализации подростка // Народное образование. – 2000. — №7. – С.163-166.

¨   Проектирование образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей // Б-ка педагога-практика (Приложение к журналу «Внешкольник»). – 2001. – Вып.5. – 64 с.

¨   Проектирование педагогических условий жизненного самоопределения подростков в процессе коллективной инновационной деятельности педагогов и воспитанников // Управление школой (Первое сентября). – 2003. — №18. – Вкладыш.

¨   Проектування колективної діяльності за І.Івановим//Школа (Шкільний світ). – 2006. — №2. – С.76-79.

¨   Процько Т. Найвищий рівень людської діяльності – творчий // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. — №23-24. – С.47-56.

¨   Рукавишникова Е.В. Социальное проектирование как средство становления гражданской позиции школьников // Дополнительное образование. – 2005. — №10. – С.26-29.

¨   Савенко Н. Життєтворчий потенціал виховної системи: Технологія реалізації методу проектів // Завуч (Шкільний світ). – 2005. — №34. – С.13-22.

¨   Савенко Н., Ковганич Г. Метод проектів у навчально-виховному процесі позашкільного закладу // Завуч (Шкільний світ). – 2003. — №36. – С.10-12, вкладка.

¨   Синицина Г.П. Основа успіху – проектна діяльність // Дополнительное образование и воспитание. – 2006. — №3. – С.56-59.

¨   Степанов Е.Н. Проектная мастерская «Моделирование воспитательной системы класса» // Классный руководитель. – 2006. — №4. – С.59-62.

¨   Суслов А.Н., Суслов А.В. О перспективности системного подхода к проектированию образовательных программ //  Дополнительное образование. – 2004. — №9. – С.7.

¨   ТкаченкоЛ. Майбутнє–за методом комп’ютерного проектування//Управлін освітою–2005-№2–С.2-3.

¨   Черкашенко В.О. Проектування виховного процесу // Черкашенко В.О. Формування виховної системи школи. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2004. – С.20-23.

¨   Черкашенко В.О. Соціальне проектування // Черкашенко В.О. Формування виховної системи школи. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2004. – С.34-35.

¨   Школа після уроків: Проект // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. — №1-2. – С.167.

¨   ШутьГ. Розвиток виховної системи через метод проектів//Сільс школ Україн–2006-№25-26–С.62-63.

  1. 3.     Проектування управлінського процесу в освіті

¨   Абасов З.А. На пути к профессионализму: Педагогическое проектирование // Химия в школе. – 2002. — №9. – С.2-5.

¨   Абасов З.А. Проектирование педагогической деятельности // Мир образования – образование в мире. – 2004. — №4. – С.142-148.

¨   Абрамова Л.М. Проектная технология в повышении квалификации учителей физической культуры // Методист. – 2004. — №5. – С.12-15.

¨   АбрамоваМ. Проектно-дизайнерская деятельность в образовании//Педагогика– 2001. — №7. – С.101

¨   Андрєєва В.М. Проектування уроку як важлива складова діяльності вчителя // Географія. – 2006. — №18. – С.34-38(вкладка).

¨   Артюхов М., Стригун Н. Проектный подход как способ развития муниципальной системы образования // Народное образование. – 2001. — №8. – С.33-38.

¨   Баширова Е.Н. Научно-методическая лаборатория технологии проектирования образовательных систем и процессов // Образование в современной школе. – 2004. — №9. – С.36-37.

¨   Бенькович Т.М. Мониторинг эффективности обучения: Проектирование и информационное обеспечение // Школьные технологии. – 2002. — №4. – С.216-222.

¨   Безруков В.И. Проектирование управления педагогическими системами // Педагогическое образование и наука. – 2006. — №5. – С.28-31.

¨   Бондарев П.Б., Курочкин В.Е. Проектирование в профессиональной деятельности // Школьные технологии. – 2004. — №6. – С.113-123.

¨   Бондарев П.Б. Философский аспект педагогического проектирования // Школьные технологии. – 2005. — №6. – С.106-112.

¨   ВащенкоЛ. Управління освітніми проектами // Підручник для директора. – 2005. — №9-10. – С.50-58.

¨   Витковский А. Уроки свободного полета: Что такое проектная деятельность и как лучше всего впустить ее в вашу школу // Первое сентября. – 2004. — №36. – С.4.

¨   Гаврилин А. Организация работы по проектам // Школьное планирование. – 2004. — №3. – С.4-19.

¨   Горбатенко Л.В. Деякі аспекти формування технології проектування управлінського процесу в школі // Управління школою. – 2005. — №16-18. – С.23-24.

¨   Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над проектом // Образование в современной школе. – 2000. — №4. – С.21-26.

¨   ГруздевМ. Методология проектир муницип образовательных систем // Педагогика. – 2003. — №9. – С.15

¨   Гутник Г.В. Проектное управление качеством образования в регионе // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2001. — №2. – С.18-28.

¨   Даниленко Л., Буркова Л. Експертиза освітніх проектів – ключова проблема // Педагогічна газета. – 1999. — №10(жовтень). – С.2.

¨   Даниленко Л., Довбищенко В. Експертиза інноваційних освітніх проектів та технологія їх здійснення // Директор школи (Перше вересня). – 2002. — №35. – С.7-8.

¨   Дерешко Б.Ю. Информатизация науки и образования: новые проекты и технологии // Инновации в образовании. – 2005. — №2. – С.139-141.

¨   Дроздович Н. Проектна форма організації освітнього середовища // Директор школи. Україна. – 2005. — №8-10. – С.94-99

¨   Забарна А.П. Метод проектів як основа технології  «Intel® — Навчання для майбутнього» // Всесвітня л-ра в середніх навчальних закладах України. – 2005. — №9. – С.42-43.

¨   Зінченко Д. Технології проектування, планування та організації управління розвитком закладу освіти // Директор школи (Шкільний світ). – 2004. — №37. – С.8-9.

¨   Зозуліна Л. Реалізація педагогічних проектів у системі підвищення кваліфікації вчителів // Управління школою. – 2004. — №16-18. – С.25-37.

¨   Іванова Л. Виховний процес у школі: Тренінг з педагогічного проектування // Управління освітою. – 2005. — №8. – С.6-8.

¨   Калин С.П. Материалы для проведения занятий по обучению руководителей проектной деятельности // Практика административной работы в школе. – 2006. — №6. – С.37-38.

¨   КапустеринськаТ. Проектн підхід до управлін навчал закл//Директор школи(Шкіл світ)–2005-№1– С.16.

¨   Кирикова З.З. Выбор оснований при проектировании педагогической технологии // Школьные технологии. – 2000. — №6. – С.61-65.

¨   Комашинский А.И. Использование проектного метода в образовательном пространстве // Практика административной работы в школе. – 2006. — №6. – С.65-70.

¨   КурганскийС. Концепция развития школы // Завуч для администрации школ. – 2006. — №4. – С.4-39.

 

Метод проектів

¨   Ларина В.П. Проектирование системы научно-методического сопровождения инновационной деятельности школы // Педагогика. – 2005. — №9. – С.36-42.

¨   Логвин В. Проект як засіб методичної роботи // Школа (Шкільний світ). – 2006. — №5. – С.12-19.

¨   // Директор школи(Шкільний світ). – 2005. — №41. – С.12-13; №42. – С.11-    13; №43. – С.13-14.

¨   Малкова И.Ю. Методические основы проектирования содержания образования в школе // Методист. – 2006. — №3. – С.25-27.

¨   Мануйленко В. Реалізація проектної функції в діяльності районного відділу освіти // Освіта і управління. – 2002. – Т.5. — №3. – С.113-117.

¨   Мармиза О.І. Проектний підхід до управління навчальним закладом: Методичний матеріал. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2003. – 80 с. – (Б-ка журн. «Управління школою», вип.12).

¨   Монахов В.М. Педагогическое проектирование – современный инструментарий дидактических исследований // Школьные технологии. – 2001. — №5. – С.75-98.

¨   Никифорова Н.Г. Проектирование регионального компонента в современной школе // Педагогика. – 2006. — №6. – С.117-120.

¨   Онищук Л. Проектування системи гуманістичного навчання і виховання: управлінський аспект // Освіта і управління. – 2004. — №1. – С.97-101.

¨   Осадчий І. Проектно-модульний підхід до організації роботи районного методичного кабінету // Завуч (Шкільний світ). – 2000. — №8. – С.2-3.

¨   Осадчий І. Проектно-цільове планування // Сільська школа України. – 2001. — №19. – С.2,15.

¨   Осадчий І. Проектно-цільове планування роботи загальноосвітньої школи // Завуч(Перше вересня). – 1999. — №6. – С.1-3.

¨    Осадчий І. Проектно-цільове управління: програма розвитку навчального закладу // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. — №2. – С.104-110; №4. – С.94-97.

¨   Павлютенков Е.М. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов директоров района: (На примере Хортицкого района) // Управління школою. – 2003. — №19-21. – С.47-50.

¨   Педагогічні проектування в інноваційній діяльності // Завуч (Шкільний світ). – 2004. — №36. – С.2-5.

¨   Погребняк Ю. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов как средство повышения профессиональной компетентности руководителя школы // Управління школою. – 2003. — №34. – С.25-27.

¨   Пугачева Н. Проектирование инновационной деятельности образовательного учреждения // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2004. — №1. – С.29-32.

Проектування моделі школи

¨   Рагозигская Н. Педагогическое проектирование в инновационной деятельности учителей начальных классов // Учитель. – 2004. — №3. – С.23-25.

¨   Рихлик Т. Цільове проектне планування діяльності гімназії//Директор Школи(шкіл світ)–2004-№8–С.19

¨   Роговська З. Проектні технології в процесі становлення школи // Директор школи (Шкільний світ). – 2004. — №18. – С.25-27.

¨   Рохлев В. Технологии ХХ1 века: Проблемы внедрения метода проекта в современную школу // Управление школой (Первое сентября). – 2004. — №19. – С.14-16.

¨   Рудяк Т. Метод проектів в управлінській діяльності директора школи // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. — №18. – С.10-12; №17. – С.11-12. // Освіта і управління. – 2006. – Т.9,№2. – С.45-47.

¨   Савинова Л.Ф. Проектирование модели обучения в системе переподготовки педагога // Педагогика. – 2003. — №9. – С.65-69.

¨   СергієваІ. Метод проектів у науково-методичній роботі//Завуч(Шкільний світ)–2004-№35– С.14-16.

¨   Сиденко А. Педсовет – семинар: метод проектов от истоков до модернизации образования // Народное образование. – 2006. — №2. – С.78-85.

¨   Системний підхід до аналізу уроку як засіб керування проектуванням процесу навчання // Завуч (Шкільний світ). – 2003. — №33. – С.1-12(вкладка).

¨   СкорикТ. Впровадження проекту«Ефективний педагог»//Завуч (Шкіл світ). – 2005. — №14. – С.9-14

¨   Тарабрин О.А. Подготовка специалистов в области проектирования и применения информационных систем управления на базе ИКТ // Информатика и образование. – 2006. — №1. – С.65-67.

¨   Цимбалару А. Організація проектної діяльності вчителя Завуч(Шкільний світ)–2006-№19– С.15-30.

¨   Чепель И. Проектирование новой модели школы // Практика административной работы в школе. – 2003. — №7. – С.9-13.

¨   Что такое проект: Типология проектов // Відкритий урок. – 2004. — №5-6. – С.10-17. Чудакова В. Психологічний супровід інноваційних освітніх проектів: мотиваційний компонент // Відкритий урок. – 2004. — №19-20. – С.76-80.

 

 

Список авторів публікацій, включених до покажчика

Абасов З.А.

Абрамова Л.М.

Абрамова М.

Андреев Г.И.

Андреева В.М.

Андруховець П.

Анісімова Т.

Анохина Т.

Артюхов М.

Афанасьев В.

Афанасьева Т.Н.

Барба А.Н.

Башинська Т.

Баширова Е.Н.

Безруков В.И.

Бенькович Т.М.

Бершадский М.Е.

Береговая И.

Бєлкіна Т.

Бєлявцева Т.

Бикова В.

Бондарев П.Б.

Бондаренко А.И.

Бондаренко Л.Б.

Браташ Н.

Буджак Т.

Буркова Л.

Варзацька Я.

Василенко Л.

Васильев В.

Васильченко С.

Ващенко Л.

Веденеева Т.Е.

Витковский А.

Власова Т.И.

Возгова З.В.

Воинова М.И.

Волгіна Л.

Волков И.П.

Волосюк М.А.

Вовченко Г.И.

Воронцов А.

Ворон юк Л.

Гаврилин А.

Гаджиев Г.М.

Галахова В.

Галицких А.

Галицька І.Ц.

Гизатуллина О.

Гладченко Р.Л.

Голубенко М. (упор.)

Горбатенко Л.В.

Горбунова Н.В.

Горячев А.В.

Громова Т.

Громыко Н.В.

Громыко Ю.В.

Груздев М.

Гуревич М.И.

Гусєва О.

Гусь І.М.

Гутник Г.В.

Давыдов Е.

Даниленко Л.

Деменко О.І.

Дерешко Б.Ю.

Джеймс П.

Диков А.В.

Дмитриев В.А.

Добротвор О.

Довбищенко В.

Довгань Г.Д.

Доненко О.

Драган О.

Дроздович Н.

Дуженько І.

Дядюков Д.

Евстифеева О.

Емельянова Е.

Ерофеева Н.Ю.

Єрмаков І.

Жуковская А.И.

Жуковский И.В.

Жуковська С.В.

Забарна А.И.

Загвязинская Э.

Загороднюк В.П.

Загуменков Ю.

Заславська Л.

Захарова О.

Захарченко О.

Зачесова Е.

Землянская Е.Н.

Зінченко Д.

Зозуліна Л.

Зозюк І.

Зоц В.

Иванова Л.В.

Иванова Н.В.

Ильясов Д.Ф.

Іванова Л.

Іванюк І.В.

Ісаєва Г.

Калин С.И.

Калинин В.

Калмановская О.

Кальней В.А.

Каменский А.М.

Капіруліна С.

Капустеринская Т.

Кезик О.Г.

Кириков З.З.

Киричук В.

Кисла І.

Киселева М.М.

Клестова М.

Клименко А.В.

Коваль С.

Ковганич Г.

Кончина М.С.

Коляда О.

Комашинский А.И.

Кондаков А.М.

Конышев Н.М.

Коптюг Н.

Король А.

Косминська С.

Котеленець Н.

Красіна Г.

Крутоус В.

Крылов А.

Крылова Н.

Курбакова Н.

Кудрявцева В.М.

Кукушкин М.

Курганский С.М.

Кучменко Н.

Ларина В.И.

Латышев О.Ю.

Лебедев В.И.

Левит М.В.

Лернер П.С.

Лесневский А.

Литвинова І.

Лоба нова Т.М.

Лобас Т.

Лобашев В.Д.

Логвін В.

Логинова О.

Ломакина О.Е.

Мак Кензи Дж.

Малков И.Ю.

Малкова И.Ю.

Мануйленко В.

Мармаза О.І.

Мартова С.

Матвійчук Т.

Матяш Н.В.

Махотин Д.А.

Мацулевич В.

Мелашенко К.

Мелентьєв О.

Мельник Т.

Мельниченко Б.

Мелехина С.И.

Молчанова Н.

Монахов В.М.

Муравьева Г.Е.

Настенко Н.

Немченко Ю.

Немерещенко Л.В.

Никитина Л.Е.

Никифорова Н.Г.

Нікітіна Ю

Ніколаєва О.

Ніколаєнко О.

Новикова Т.А.

Новікова Т.

Обуховская А.С.

Окул М.

Олексюк О.

Омельчук Р.

Онищук Л.

Оноприенко О.

Орлов В.А.

Осадчий І.

Осмоловская И.

Осмоловский А.

Охрімчук Р.

Павлютенков Е.М.

Пантелей Л.М.

Паращенко Л.

Паршуков В.Г.

Пастухов И.

Пахомов В.

Пахомова Н.

Песоцкий Ю.С.

Пєхота О.М.(ред.)

Пинский А.А.

Погребняк Ю.

Подколзина О.А.

Полат Е.С.

Полєвікова О.Б.

Политахина Е.П.

Поліхун Н.

Полянская Я.

Пополитова О.

Процько Т.

Пугачева Н.Б.

Пшенічна П.

Рагозигская Н.

Рев’якіна О.

Ремех Т.

Ржаков И.

Рихлик Т.

Роговская З.

Родионов В.

Рохлев В.

Рудяк Т.

Рукавишникова Е.В.

Русских Г.А.

Рыбина О.В.

Рябинина И.Г.

Рягин С.Н.

Савенко Н.

Савинова Л.Ф.

Савченко С.

Сазоненко Г.

Сасов И.

Светенко Т.

Сергеев И.С.

Сергієва І.

Сиденко А.С.

Сидоренко А.С.

Синицына Г.П.

Сиротенко Г.О.

Сиротюк Л.

Скворцова Г.

Скнарь В.

Скорик Т.

Солопова Н.

Спориніна Г.

Ставрова О.Б.

Степанов Е.Н.

Стеців Л.

Стецюк А.

Стрельцов В.

Стригун Н.

Ступницкая М.

Сурхаев М.А.

Суслов А.В.

Суслов А.Н.

Тарабрин О.А.

Таран З.

Терещук А.

Тихомирова И.

Ткаченко Л.

Толстых Т.И.

Трофимова Т.Г.

Устінова В.Ф.

Федоскина О.В.

Филатова Л.О.

Филичкина Н.Е.

Флегонтова Н.П.

Французова Е.

Хайбулаев М.Х.

Хопкінз Д.

Хорунжа Л.

Хохлова  М.В.

Христюк Н.

Хроменко І.А.

Хромовы А.А. и А.П.

Худина А.Н.

Хуртенко Л.О.

Хуторской А.В.

Цветкова М.

Цимбалару А.

Чепелев В.І.(ред.)

Чепель И.

Черкашенко В.О.

Чеховская Л.И.

Чиркова Е.Б.

Чобітько М.

Чудакова В.

Чудов В.

Шамова Т.И.

Шевцова С.

Шевченко І.

Шельфова Н.

Шендрик И.Г.

Шишов С.

Шкарупа О.

Шкуропат Л.

Штейнберг В.

Шуть Т.

Щербо И.

Эпштейн М.

Яковлева Н.О.

Янюшкин Г.М.

Ясвин В.А.

Ящук С.

Список переглянутих періодичних видань

Биология в школе

Бібліотечка «Дивослова»

Біологія і хімія в школі

Вересень

Виховна робота в школі

Відкритий урок

Відкритий урок.Початкова школа

Вісник Книжкової палати

Воспитательная работа в школе

Все для вчителя

Всесвітня л-ра в середніх навчальних

закладах України

Географія

Географія(Шк. світ)

Географія та основи економіки в школі

Гуманітарні науки

Дайджест педагогічних ідей та

технологій. Школа-парк

Дивослово

Дидакт

Директор школи. Україна

Директор школи(Шк. світ)

Директор школи, ліцею, гімназїі

Директор школы

Дополнительное образование и

воспитание

Завуч

Завуч(Шк. світ)

Завуч для администрации школ

Информатика и образование

Інформатика(Шк. світ)

Классный руководитель

Комп’ютер у школі та сім’ї

Компьютер в школе

Краєзнавство. Географія. Туризм

Лицейское и гимназическое образование

Лучшие страницы педагогической прессы

Методист

Мир образования- образование в мире

Народное образование

Наука и школа

Начальная школа

Начальная школа: плюс до и после

Образование в современной школе

Одаренный ребенок

Освіта

Освіта і управління

Педагогика

Педагогическая информатика

Педагогическая техника

Педагогические науки

Педагогические технологи

Педагогический вестник

Педагогическое образование и наука

Перове сентября

Підручник для директора

Післядипломна освіта в Україні

Початкова школа

Початкове навчання та виховання

Практика административной работы в школе

Практический журнал для учителя и админист-

рации школы

Преподавание истории и обществознания в школе

Приложение к журналу «Внешкольник»

Психолог

Психология и школа

Ребенок в детском саду

Рідна школа

Сільська школа України

Социальная педагогика

Стандарты и мониторинг  в образовании

Сто друзей (Учительская газета)

Телекоммуникации и информатизация

образования

Українська мова та л-ра (Шк. світ)

Управление школой (Первое сентября)

Управління школою

Учитель(России)

Учитель года

Учительская газета

Фізика (Шк.. світ)

Фізика в школах України

Химия в школе

Хімія

Хімія. Біологія (Шк. світ)

Школа (Шк. світ)

Школа и производство

Школьное планирование

Школьные технологии

Шкільна бібліотека. Плюс

Шкільний світ

Шлях освіти

Экспресс-опыт (Директор школы)

Зміст

1. Метод учбових проектів – освітня технологія ХХІ століття…. 2

1.1.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності……………. 3

1.2.

Типи учнівських проектів………………………………………. 22
2. Проектні технології у виховній роботі………………………… 24
3. Проектування управлінського процесу в освіті………………. 28
  Список авторів публікацій, включених до покажчика 34
  Список переглянутих періодичних видань 38