Науково-методична тема комплексу | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Науково-методична тема комплексу

 

  • Ø науково-методична тема НМЦ :

«Створення в єдиному освітньому просторі міста умов

для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників

в ході реалізації Державного освітнього стандарту

та модернізації освітньої галузі»

 

 

  • Ø науково-методична тема РМК:

«Управлінська діяльність керівників освітніх закладів

 у контексті практичного впровадження

компетентісно-орієнтованої освіти»

 

  • Ø науково-методична тема комплексу:

«Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу»

на 2013-2018 роки

 

Основні напрямки реалізації науково — методичної проблемної теми

 

 

І ЕТАП .

Діагностичний

 

(травень – жовтень 2013 р.)

 

 

1.       Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи

1.1. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів педагогів

—    аналіз науково-методичної роботи педагогічного колективу

 

—    вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їх вихованості;

 

—    виявлення професійного рівня вчителів;

 

— анкетування, діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх методичної кваліфікації, систематизації побажань учителів;

 

—    ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями.

 

2. Обґрунтування актуальності науково-методичної проблемної теми. Підготовка аналітичного матеріалу для обговорення

3. Проведення засідання круглого столу з метою опрацювання науково-педагогічної літератури з обраної теми

4. Створення ініціативної творчої групи з метою планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань.

5. Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов’язків, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.

 

II ЕТАП. теоретичний

Теоретичне обґрунтування, підготовка до впровадження проблеми

 (жовтень 2013 р. — липень 2014 р.)

 

 

1.           Ознайомлення педагогічного  коллективу  з аналітичним матеріалом щодо визначення проблемної теми.

2.           Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.

3.           Ознайомлення педагогічно колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим педагогічним досвідом з даної проблемної теми.

4.           Створення творчої групи з планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблемної теми.

5.           Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.

6.           Підготовка та проведення засідань педагогічних та науково-методичних рад з відповідною тематикою.

7.           Визначення провідних напрямків діяльності ШМО з питань реалізації проблемної теми.

8.           Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблемної теми в методичному кабінеті.

 

 

 

III ЕТАП.  практичний

Практичне дослідження проблеми, творчий етап

 

(серпень 2014 р. — травень 2015 р.)

 

 

1.  Спрямування всіх аспектів методичної роботи на розвиток творчого

потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми, проведення

засідань ШМО з визначеної проблеми.

2.    Розробка ШМО та науково-методичною радою рекомендацій, методів, заходів, технологій найбільш ефективних при реалізації проблемної теми.

3.    Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ШМО, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

4.   Підготовка та проведення педагогічних, методичних та науково-методичних рад з відповідною тематикою.

5.   Вивчення, існуючого педагогічного досвіду.

6.   Створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми педпрацівниками комплексу  у навчально-виховний процес.

7.   Досягнення оптимальної реалізації впливу самоосвіти на результат діяльності педагога.

8.   Залучення педагогічних працівників до роботи в творчих групах.

9.   Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, створення системи заходів щодо їх покращення.

10. Проведення моніторингових досліджень.

11.    Аналіз та інтерпретація результатів моніторингових досліджень (рівня

вихованості, ціннісних ставлень учнів, розвитку учнів).

 

IV ЕТАП. Практичного впровадження

Впровадження практичних наробок у навчально-виховний процес

(червень 2015 р. — травень 2017 р.)

 

 

  1. Апробація існуючого педагогічного досвіду.
  2. Стимулювання кращого педагогічного досвіду
  3. Впровадження наробок педагогів та творчих груп у практику роботи
  4. Контроль за процесом та результатами впровадження досвіду, корекція.

 

V ЕТАП. Підсумково-аналітичний Підбиття підсумків роботи над проблемною темою

 

 

( червень 2017 – квітень 2018

 

1.     Узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних рекомендацій.

2.     Проведення творчих звітів ШМО за наслідками роботи з науково-методичної проблемної теми

3.     Проведення творчих майстерень (цикл відкритих уроків) кращих педагогів за результатами роботи над проблемною темою.

4.     Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій.

5.     Створення банку педагогічного досвіду.

6.     Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей, панорами методичних знахідок.

7.     Проведення моніторингу з метою вивчення рівня професійної компетентності.

8.    Популяризація кращого досвіду.

 

 

 

 

НАСЛІДКИ РОБОТИ НАД  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМНОЮ ТЕМОЮ

 

1. Підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів.

2. Використання набутого досвіду більшістю педагогів школи.

3. Вдосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи.

4. Високий рівень навчальних досягнень.

5. Сприятливий психологічний клімат у колективі.

6. Високий рівень вихованості та ціннісних ставлень учнів.

 

 

Складовими частинами цієї теми є:

 

в управлінні:

удосконалення управлінської компетентності педагогів;

розробка ефективної моделі внутрішкільного моніторингу навчально-виховного процесу;

управління ефективним застосуванням інновацій;

удосконалення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;

управління соціально-психологічним супроводом НВП;

оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

розробка ефективної моделі управління науково-дослідницькою роботою вчителів та учнів.

 

у навчанні:

управління результативністю і якістю навчання;

активне запровадження тестування – як методу педагогічної діяльності;

розвиток в учнів навичок використання продуктивних методів навчально-пізнавальної діяльності (навчати учнів вчитися);

оптимізація шкільної освіти;

активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

формування культури усного та  писемного мовлення учнів;

інтеграція змісту освіти (як міждисциплінарна, так і в межах одного предмету).

 

у вихованні:

створення системи позашкільної освіти;

виховання потреби  здорового способу життя;

розвиток громадянськості учнів через органи шкільного самоврядування;

педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

оптимізація фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

 

 

 

Психолого-педагогічні задачі:

створення системи педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

надання практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

управління процесом соціалізації учнів;

оптимізація адаптації учнів 1-х, 5-х класів;

психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної творчої обдарованості;

соціально-психологічна адаптація соціально-вразливих категорій учнів.