Портфоліо педагога | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Портфоліо педагога

Ірина Василівна Кузьменчук,

методист науково-методичного центру

іноземних мов і зарубіжної літератури

ІППО КУ імені Бориса Грінченка

Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога

Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності вчителя. Однією з таких форм може стати Портфоліо вчителя, популярне в різних системах освіти.

Що таке Портфоліо? В перекладі з англійської – «папка, справа, посада»; з італійської – «папка з документами», «папка спеціаліста»; з французької — «викладати», «формулювати», «нести», а також «аркуш», «сторінка» або «досьє», «зібрання досягнень».

У ХV- XVIст. поняття «портфоліо» прийшло до нас із Західної Європи. В особливій папці під назвою «портфоліо» архітектори представляли замовникам ескізи своїх будівельних проектів. Уміст таких папок давав замовнику можливість скласти уявлення про професійні здібності майстра. У свій час у Портфоліо втілилювались найважливіші досягнення дизайнерів, фотографів, архітекторів. Сьогодні Портфоліо застосовують для демонстрації досягнень як організацій, так і окремих працівників.

У сфері освіти Портфоліо почали використовувати з середини 80-х років у Сполучених Штатах Америки. На думку автора книги «The Teaching Portfolio» Пітера Зелдіна, Портфоліо вчителя — це черговий етап у розвитку професії. Сьогодні понад 1000 американських шкіл і вузів активно використовують Портфоліо.

На початку 2000-х років Портфоліо почали запроваджувати на освітніх просторах пострадянських країн.

Однозначного тлумачення терміна не існує. Кожен із дослідників і практиків пропонує своє визначення. Отже, Портфоліо – це:

 • візитна картка, тобто сукупність відомостей про людину, організацію, досьє, тобто сукупність документів, зразків робіт, фотографій, що дають уявлення про пропоновані можливості, послуги фірми чи спеціаліста (Новітній словник іноземних слів і виразів).
 • представлення у фактах педагогічних якостей і досягнень викладача, що включає спектр документів, які формують уявлення про специфіку підходу і ступінь ефективності професійної роботи вчителя.
 • візитка вчителя, що містить певні анкетні дані, інформацію про підвищення кваліфікації, досягнення, педагогічні технології і методи, що їх використовує вчитель, творчі роботи й методичні матеріали, відгуки про його роботу і публікації.
 • індивідуальна папка, у якій зафіксовані особисті професійні досягнення вчителя в освітній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку учнів, внесок педагога в розвиток системи освіти.
 • спосіб фіксування й накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя, його вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності, показує рівень підготовленості педагога і рівень його активності в класних і позакласних видах діяльності.

Як бачимо, тлумачення відрізняються лише акцентами. Загальне визначення терміна зі словника іншомовних слів і виразів вказує на дві основні закономірності Портфоліо:

 • візитна картка (тобто, інформація, яка дає уявлення про особу, і в широкому сенсі — людину як особистість);
 • досьє (тобто сукупність документів, які формують уявлення про здобутки у професійній діяльності цієї особистості).

Інші визначення лише вказують вектор, за яким має рухатись учитель, упорядковуючи і обираючи для презентації свої здобутки (формування уявлень про підходи, ефективність роботи тощо). Портфоліо створюється з відповідною метою, виконує певні завдання, має різні види, тому вчитель може обрати будь-яке з визначень, керуючись поставленими перед ним завданнями.

На наш погляд, найкраще визначає пріоритетну мету створення Портфоліо останнє визначення. Адже це не просто механічна фіксація здобутків упродовж звітного періоду, це засіб педагогічної діагностики, метод оцінки професіоналізму педагога, що дозволяє продемонструвати усі досягнення вчителя, зміщуючи акцент з оцінки на самооцінку. Це і форма рефлексії, що дозволяє вчителеві проаналізувати власну педагогічну діяльність, здійснити якісну оцінку результату і вибудувати план подальшої роботи, підвищити її ефективність. Це й інструмент для забезпечення моніторингу професійного зростання педагога.

Таким чином, робота над Портфоліо розвиває дослідницьку культуру вчителя, удосконалюючи особистісну, соціальну й професійну компетентність – уміння самостійно здобувати, аналізувати й ефективно використовувати інформацію, уміння раціонально працювати у світі, що постійно змінюється. Орієнтуючись на самооцінку і рефлексію, Портфоліо вчителя може стати мотиваційною основою діяльності педагога і сприяти його особистісному розвитку, стимулюючи до самоосвіти й удосконалення професійної підготовки.

В ідеї Портфоліо як у сучасній формі представлення професіоналізму педагога якнайкраще реалізується гасло сучасного життя «Освіта впродовж життя».

Створення Портфоліо дає змогу від адміністративної системи обліку результативності педагогічної діяльності вчителя перейти до об’єктивної системи оцінювання рівня успішності його професійної діяльності. Використання Портфоліо дає змогу вчителеві досягти таких цілей:

 • простежити еволюцію своєї професійної педагогічної діяльності;
 • систематизувати створені ним навчальні матеріали та інші доробки;
 • створити можливість гідного представлення колегам свого досвіду;
 • сприяти розширенню методичного діапазону навчального закладу;
 • підготуватися до участі в конкурсах педагогічної майстерності;
 • підвищити рівень професійної конкурентоспроможності;
 • підготуватися до атестації.

Таким чином, робота над створенням Портфоліо вирішує чимало завдань, що постають перед сучасним учителем та має широку сферу використання.

Залежно від мети створення виділяють такі види Портфоліо:

 1. «Папка досягнень», що спрямована на підвищення власної значимості вчителя і відображає його успіхи (уміщає грамоти, дипломи учителя й учнів, сертифікати, інформацію про перемоги в конкурсах тощо).
 2. Рефлексивне Портфоліо, яке простежує динаміку особистісного розвитку вчителя, допомагає проаналізувати результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному плані протягом певного періоду (уміщує статті, відеокасети із записом уроків та позакласних заходів, що засвідчує якісні зміни в методиці викладання, удосконалення стилю викладання, набуття й розвиток навичок викладання тощо).
 3. Проблемно-тематичне Портфоліо, пов’язане з написанням статті, реферату, наукової роботи, доповіді на конференції, узагальненням результатів діяльності за певною проблемою.
 4. Методичне Портфоліо, яке містить зібрані або створені педагогом методичні матеріали, що засвідчують рівень його професіоналізму.
 5. Презентаційне Портфоліо, яке містить стислий виклад основних досягнень учителя, відомості про його освіту, професійний досвід, наукові й методичні інтереси.
 6. Комплексне Портфоліо, яке об’єднує всі попередні види Портфоліо, або декілька з них.

Як окремий вид деякі дослідники виділяють Портфоліо, підготовлене для проходження атестації. Зміст і структуру такого Портфоліо визначає установа, яка атестацію проводить.

Залежно від авторства виділяють: Портфоліо

Учня, методиста-кореспондента кафедри шкільного (районного) методичного об’єднання навчального закладу

Залежно від носія інформації Портфоліо поділяють на «паперові» й електронні.

Під електронним Портфоліо сьогодні мають на увазі сайт-портфоліо, який останнім часом набуває популярності. Можливості інтернет-ресурсів дозволяють яскраво і різнопланово представити інформацію, ознайомити з нею велику кількість людей, обмінюватися досвідом з колегами. Крім того, сайт-портфоліо уможливлює постійне оновлення поданих на ньому матеріалів, що стимулює автора сайту до самовдосконалення і поетапного вирішення завдань задля поставленої мети.

Учителі-предметники, учасники творчих і дискусійних груп за допомогою мережі «Партнерство в навчанні» (http://ua.partnersinlearningnetwork.com) організовують свої спільноти. Ця створена за підтримки корпорації Microsoft Мережа об’єднує освітян з багатьох країн світу, допомагаючи їм розкрити творчий потенціал та знайти однодумців у справі покращення освіти. Приєднавшись до мережі, учитель має в ній власну сторінку – Мій блокнот. З неї можна отримати доступ до спільнот, які його цікавлять або які він же і створив, особистих і загальних документів та інших завантажених ним у мережу ресурсів.

Сайт-портфоліо не заперечує існування «паперового» Портфоліо, але значно розширює можливості самопрезентації. Автор сайта-портфоліо може зробити паперовий еквівалент електронного Портфоліо у вигляді стислого витягу, що містить матеріали з посиланнями на сайт-портфоліо.

Загальноприйнятої моделі Портфоліо не існує, адже Портфоліо вчителя підпорядковане обраній меті, і саме вона визначає його тип, відображає індивідуальність автора, рівень його професійної майстерності, намічені ним шляхи до самовдосконалення. Велику роль у формуванні Портфоліо відіграє специфіка навчальної дисципліни, у межах якої воно створюється. Робота над створенням Портфоліо вимагає від учителя регулярного самомоніторингу, націленості на самовдосконалення.

Підходи до укладання Портфоліо визначено такі:

 • Портфоліо вчителя — це не тільки втілення успіхів педагога, а й матеріал, що висвітлює різні сторони його роботи. Навіть не зовсім вдала експериментальна робота може засвідчити його дослідницький підхід до викладання та стати поштовхом до вдосконалення педагогічної діяльності.
 • Грамотно укладене Портфоліо відповідає передовсім на питання «ЯК?» і тільки після того на питання «ЩО?».
 • Змістова наповненість Портфоліо відповідає принципу цілісності, що передбачає тематичну завершеність поданих матеріалів.
 • Добір інформації до Портфоліо здійснюється на основі принципів об’єктивності й достовірності.
 • Виклад інформації в Портфоліо підпорядковується двом основним правилам: послідовність і ясність, що передбачає структуризацію матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень.
 • Усі декларовані педагогічні уміння підтверджуються прикладами проведених учителем заходів — таким чином реалізується вимога щодо наочності результатів роботи;
 • Усі матеріали Портфоліо повинні бути акуратно й естетично оформлені.
 • Обсяг опису узагальнених й презентованих матеріалів має бути стислим (10-12 сторінок). Додатки можуть охоплювати більший обсяг, адже вони ілюструють усі тези представленого опису.
 • Матеріали Портфоліо датуються: часовий обсяг поміщених матеріалів визначається метою укладання Портфоліо (протягом п’яти років — Портфоліо для атестації тощо). Матеріали Портфоліо періодично оновлюються.

Структура Портфоліо може бути різною. Універсальна структура Портфоліо вчителя містить 5 розділів. Залежно від мети і типу Портфоліо окремий розділ може бути поділено на менші частини або ж можуть додаватися нові розділи. Кожен із пунктів розділу може бути виділений в окремий розділ.

Розділ І. Загальні відомості про вчителя.

Розділ ІІ. Науково-методична діяльність.

Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності.

Розділ IV. Позакласна діяльність з предмета.

Розділ V. Навчально-матеріальна база.

 

Розділ І. Загальні відомості про вчителя (або Візитна картка).

Цей розділ повинен представити педагога та розкрити процес його індивідуального розвитку. У розділі вказують:

 • Прізвище, ім’я, по батькові педагога. Поруч можна помістити портрет педагога, за бажанням – сформулювати девіз або педагогічне кредо.
 • Посаду (предмет, який викладається).
 • Категорію.
 • Назву навчального закладу.
 • Статус учителя. Вказується статус педагога у професійній галузі (учитель-методист, експерт, автор посібників, учасник конференцій, член товариства, здобувач наукового ступеня, керівник творчої групи, переможець або лауреат конкурсів, Відмінник освіти…). Бажано вказати рік освоєння кожного ступеня в професійному зростанні.
 • Інформацію про освіту (який заклад і коли закінчив учитель, яку спеціальність і кваліфікацію має відповідно до диплома). Якщо вчитель має декілька дипломів – указують усі.
 • Загальний трудовий і педагогічний стаж роботи. Перераховуються навчальні заклади, у яких працював педагог. Цей пункт особливий тим, що дає уявлення про педагогічний досвід педагога.
 • Інформацію про підвищення кваліфікації. У цьому пункті вказуються кількість і час проходження курсів підвищення кваліфікації, семінари та тренінги, які відвідував учитель у міжкурсовий період. Якщо учитель був організатором курсів або семінарів, — це варто вказати. Вказують також і відвідання курсів, які не пов’язані з професією педагога, а стосуються суміжних галузей.
Назва курсу (дисципліни, модуля).

Тема семінару.

Термін проходження (рік, місяць) Навчальний заклад свідоцтва
1 „Розвиток читацької компетенції учнів старших класів” (семінар) жовтень, 2009 року Технічний ліцей Шевченківського району
2 Участь у Всеукраїнській конференції вчителів-новаторів „Партнерство в навчанні” березень, 2010року КУ імені Бориса Грінченка

Детальніше характеризуються ті курси (теми, модулі) із практики підвищення кваліфікації, які найбільше вплинули на стиль викладання вчителя, змінили його ставлення до викладання тощо.

 • Нагороди, грамоти, подяки. Цей пункт містить матеріали, що відображають досягнення вчителя в різних галузях: копії документів, які засвідчують наявність вчених і почесних звань і ступенів, державні нагороди, грамоти, дипломи різноманітних конкурсів. Бажано помістити нагороди, грамоти в порядку значимості. Певна частина відомостей цього розділу буде розташована на титульній сторінці, наприклад, прізвище, ім’я, по батькові, посада (предмет, який викладається), категорія, назва навчального закладу, проблема, яка досліджується, тощо.

Якщо вчитель створює Портфоліо для участі в конкурсі, цей розділ можна доповнити інформацією про особисту карту вчителя (або виділити її в окремий підрозділ). В особистій карті вказуються всі дані про місцезнаходження вчителя і його навчального закладу, включаючи електронну адресу.

 • На титульній сторінці необхідно зазначити дату створення Портфоліо.

Окремі пункти І Розділу можна виокремити і сформувати їх у розділ „Професійна автобіографія”. До цього розділу ввійдуть пункти „Посади і призначення”, „Карта самоосвіти вчителя”, „План самоосвіти на п’ять років”. У карті самоосвіти вказують джерела інформації, якими користується педагог. У плані самоосвіти вказують тему самоосвіти, мету і завдання професійного розвитку. До нього включають види діяльності, що характеризують цей процес (вивчення психолого-педагогічної і методичної літератури, розробку програмно-методичного забезпечення навчального процесу, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи вчителя, підвищення кваліфікації тощо).

Розділ ІІ. Науково-методична діяльність.

До цього розділу поміщають методичні матеріали, які свідчать про рівень професіоналізму педагога. Цей розділ містить:

 • Авторські програми з предмета, програми факультативів і гуртків, елективних курсів, досвід адаптації до предмета інноваційних технологій, конспекти відкритих уроків, завдання, що їх розробив педагог і які отримали громадське визнання.
 • Рукописи кандидатської і докторської дисертацій.
 • Результати творчого звіту, реферату, доповіді, статті.
 • Результати роботи в методичних об’єднаннях, радах, комісіях, проблемних творчих групах, співробітництво з методичним центром, Інститутом післядипломної педагогічної освіти, проведення педагогічної практики, участь в оргкомітеті і журі олімпіади тощо.
 • Результати проведення експериментальної, дослідницької роботи. Результати апробації підручників, посібників, педагогічних програмових засобів.
Дата Тема роботи Форма співробітництва Результат Короткий висновок про ефективність участі
1. жовтень-листопад 2009 року «Упровадження інноваційних технологій у практику викладання зарубіжної літератури» Методист-кореспондент кафедри методики

мов і літератури

Написання статті Надрукована у журналі «Всесвітня література». (Можна подати короткий висновок керівника).
2. березень 2010 року Член журі ІІІ (міського) етапу олімпіади із зарубіжної літератури Перевірка робіт, складання протоколів (Можна подати короткий висновок керівника).
3. протягом 2009-2010 н.р. „Зарубіжна література, 8 клас” Експерт в апробації від м. Києва ППЗ ЗАТ «Мальва» Проведення апробації, написання експертного висновку (Можна подати короткий висновок керівника).
 • Аналіз програми з предмета та обґрунтування вибору комплекту навчально-методичної літератури, аналіз підручників.
 • Обґрунтування вибору і використання освітніх технологій.
 • Обґрунтування вибору і застосування засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів.
 • Методику використання сучасних освітніх технологій, у тому числі ІКТ в освітньому процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку тощо. (За бажанням цей пункт можна виділити в окремі розділи: «Сучасні освітні технології», «Інноваційна діяльність». Учителю необхідно вказати новинки, які застосовувались у його роботі і дозволили оптимізувати навчально-виховний процес та досягнути найкращого результату. Вчителю легше буде висвітлювати це питання, якщо педагогічний колектив школи бере участь в експерименті або впроваджує інноваційну діяльність, є експериментальним майданчиком наукового закладу або якщо тема розробляться методичним об’єднанням учителів-словесників).
 • Інформацію про участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах. (За бажанням цей пункт можна виділити в окремий розділ «Участь у професійних конкурсах», у якому висвітлити, у яких конкурсах, конференціях брав участь учитель, з якою метою, яку проблему педагогічної діяльності висвітлював, що йому дав такий досвід).
 • Інформацію про участь у методичних і предметних тижнях.
 • Інформацію про організацію і проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо.

В окремий розділ, за потребою, можна помістити інформацію „Узагальнення і поширення педагогічного досвіду”. Ця проблема може стати й провідною метою для укладання Портфоліо. У цьому розділі перераховують і аналізують усі заходи, пов’язані з визначеною темою досвіду за вказаний в Портфоліо період: теми й дати виступу на педрадах, семінарах, конференціях, публікації у фахових виданнях, створені методичні розробки і виконані проекти, курси підвищення кваліфікації, які стосуються теми досвіду.

Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності.

Матеріали цього розділу повинні формувати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності. За допомогою інтерв’ю, співбесіди, спостереження, ранжування, анкетування, зрізів знань, аналізу перевірочних і творчих робіт необхідно регулярно проводити спостереження за результативністю навчально-виховної роботи з предмета.

У цьому розділі поміщають:

 • Матеріали, що демонструють результати опанування учнями програм з предмета і сформованості в них ключових компетенцій з дисципліни.
 • Порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за звітний період на основі контрольних зрізів, участі вихованців в олімпіадах і конкурсах різних рівнів.
Дата Назва конкурсу, олімпіади Рівень Кількість заявлених учасників Результат
1. 2009р. Олімпіада із зарубіжної літератури міський 2 Переможців немає
2010р. Олімпіада із зарубіжної літератури міський 2 Один учень посів І місце
3 2010 р. Керівництво науково-дослідними роботами в МАН. Секція „Зарубіжна література” міський 2 Один учень посів І місце
 • Результати проміжної підсумкової атестації учнів: відомості про наявність медалістів, відомості про вступ до вузів за спеціальністю.
 • Опис творчих робіт учнів.
 • Опис науково-дослідної роботи учнів.

Безперечно, діаграми, графіки, покликані висвітлити позитивну динаміку досягнень учнів і справляють позитивне враження. Проте, важливіше продемонструвати зацікавленість учнів предметом, їхнє бажання продовжувати читати впродовж життя, незважаючи на обраний фах. Їхню здатність критично мислити, творчо підходити до вирішення проблем, висловлення власної позиції. Здійснити це можна за допомогою анкетування, опитування й інших методів діагностики; подачі фрагментів поточних учнівських робіт, відгуків колег, батьків тощо, поміщених у додатках. На основі виконаних творчих робіт учнів необхідно визначити їх успішність і якість, вміння самостійно обробляти інформацію, використовуючи велику кількість джерел, вміння застосовувати ІКТ для реалізації мети тощо.

Термін

(Рік, чверть, семестр)

Клас Кількість учнів Успішність % Якість

%

Примітка
2008-2009 н.р. 5 А 28 100% 68%
2009-2010 н.р. 6-А 28 100% 70%

Розділ IV. Позакласна діяльність з предмета.

Розділ повинен містити такі документи:

 • Список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідних робіт, проектів, які виконали учнів з дисципліни.
 • Список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів тощо.
 • Сценарії позакласних заходів, фотографії, диски із записом заходів (у додатках).
 • Програми роботи гуртків, факультативів, елективних курсів тощо.
 • Опис позакласної роботи з предмета.
 • Інші документи.

Розділ V. Навчально-матеріальна база.

Цей розділ містить:

 • Перелік словників та іншої довідкової літератури з предмета.
 • Список наочності (макети, схеми, ілюстрації, портрети тощо).
 • Перелік технічних засобів для впровадження ІКТ у навчально-виховний процес (комп’ютер, проектор, SMART-дошка, мультимедійні підручники, аудіо-відео-посібники тощо).
 • Перелік дидактичного матеріалу (прикладів виконання завдань, написання творів і под.).
 • Презентації інформаційних проектів учнів, які можна використовувати як довідкову літературу.
 • Інші документи.

Окремим розділом можна помістити інформацію, яка містить опис громадської діяльності вчителя. Наприклад, членство у профспілці, асоціації викладачів зарубіжної літератури, керівництво шкільним (районним) методичним об’єднанням, наставництво, керівництво школою молодого вчителя тощо.

Велике значення в роботі педагога має його діяльність як класного керівника. До такого розділу можна помістити аналіз результативності роботи з батьками й учнями, подати результати діагностик і самоаналіз педагога, аналіз роботи з батьками, опис виховних технологій, які використовує наставник під час роботи з учнями тощо.

За бажанням, до Портфоліо можна додати розділ «Факти, які варто згадати», у який можна помістити інформацію, що не підходить до жодного розділу. Наприклад, відомі імена випускників учителя, публікації про вчителя у пресі та ін.

Насамкінець висловимо декілька методичних порад.

Портфоліо – це живий документ, який вимагає до себе уваги й безперервного коригування даних, що застаріли, і внесення нових матеріалів. Перед початком створення Портфоліо необхідно чітко сформулювати мету, з якою вчитель його укладатиме, і поміщати до Портфоліо ті, документи, які сприяють реалізації обраної теми. Структура і виклад матеріалу залежить від поставлених завдань та від індивідуальності вчителя.

 • Готуючись до укладання Портфоліо, учитель має обміркувати, які розділи буде містити Портфоліо і яка інформація складатиме кожен розділ. За необхідності можна робити посилання з одного розділу на інший.

Коментар до Портфоліо повинен бути вдумливим, відображати думки вчителя щодо його діяльності, давати повну картину творчого зростання педагога. Він може бути представлений у вигляді вступу, пояснювальної записки, есе і т.ін.

Особливу цінність у вчительському Портфоліо мають матеріали про участь педагога в професійних конкурсах, виступи на конференціях, проведення майстер-класів, результати анкетування й відгуки про творчу (або експериментальну) роботу, рецензії на підручник, статтю, аналіз проведеного відкритого уроку, резюме, підготовлене педагогом з оцінкою власних професійних досягнень.

Як уже зазначалось, обсяг опису в Портфоліо не повинен бути великим, усі матеріали, зокрема відгуки, поміщають у додатки.

У Додатках може бути розміщено такі матеріали:

 • автобіографія, у якій розкривається значення обраної професії в житті вчителя, його схильність до викладання предмета;
 • педагогічна філософія – основні підходи до навчання і виховання учнів;
 • матеріали виступів на педрадах, семінарах, конференціях;
 • публікації (найвагоміші);
 • розробки уроків і позакласних заходів, пам’ятки, програми факультативів тощо;
 • копії рецензій на посібники, підручники тощо;
 • копії документів, що засвідчують проходження курсів ПК, участь у конференціях, семінарах тощо;
 • копії дипломів, грамот, сертифікатів, які отримав учитель і його учні;
 • зразки творчих робіт і проектів учнів;
 • пояснення вчителя до створеного Портфоліо.

Для полегшення роботи над Портфоліо необхідно систематизувати свій доробок. Тому варто завести папки-накопичувачі, розміщуючи в них створені матеріали за рубриками. Можна складати картотеки матеріалів, що дозволить, якісніше готуватися до проведення уроків. Необхідно постійно контролювати процес і результати своєї діяльності, адже без цього складно своєчасно коригувати зроблене, давати йому оцінку, удосконалювати роботу. Доцільно скласти план самоосвіти, що допоможе своєчасно вносити в освітній процес елементи нового, і забезпечить систематичне зростання педагогічної майстерності. Корисно використовувати кожну можливість поділитися досвідом або взяти участь у вивченні досвіду іншого вчителя.

Кожний учитель має вагомий доробок, з якого слід почати створення Портфоліо – сучасної форми презентації свого професіоналізму.

Інтернет-ресурси:

 1. Габбасова Н. Г. «Портфолио учителя.  Обобщение и систематизация педагогических достижений» Педагогический альманаха «День за днем» —
 2. http://teacher.at.ua/publ/primernaja_struktura_portfolio_uchitelja/19-1-0-3979
 1. Портфоліо вчителя. /
 1. Портфоліо вчителя. /dotcom-professional/portfolio-uchitelya
 1. Фестиваль педагогических идей. Открытый урок. /articles/533195/
 1. /index/portfolio_uchitelja/0-23
 1. Портфоліо вчителя. /stories/96442
 1. /page.php?article=390
 1. Самоосвіта вчителя. http://edunet.zn.uz/593
 1. Мухина И.А. Что такое педагогическая мастерская?

/spip.php?article56

 1. Педагогическая мастерская как форма взаимодействия педагогов. \\

http://www.school_15001.edu35.ru/pedsovet3.doc.doc.