Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015навчальному році | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015навчальному році

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ

Запорізький навчально-виховний комплекс № 67

Запорізької міської ради Запорізької області

вул. Радіаторна, 26, м. Запоріжжя, 69067; тел./факс: (061) 289-80-98, E-mail: komplex67@rambler.ru

 

Н А К А З

_______________                                                                         № ______

 

Про організацію методичної

роботи з педагогічними кадрами

у 2014-2015навчальному році

 

Керуючись Указом Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», наказами Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти», від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року», рішенням Запорізької обласної ради шостого скликання від 22.01.2012 №11 «Про затвердження Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки», Положенням про інформаційно-аналітичний методичний центр департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, згідно наказу Запорізької міської ради департаменту освіти і науки, молоді та спорту ІАМЦ № 6р від 01.10.2013 «Про затвердження міської науково-методичної проблемної теми на 2013-2016 роки» та з метою сприяння постійному професійному зростанню та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників міста у визначенні та осмисленому впровадженні пріоритетів розвитку освітньої галузі, з урахуванням вимог Державних освітніх стандартів, галузевих програм, що впроваджуються, та специфіки міської освітньої системи

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Направити науково-методичну роботу з педагогічними кадрами в 2014-2015 навчальному році на реалізацію основних положень законодавства  України  про освіту,  Національної доктрини розвитку освіти, державних і регіональних концепцій та програм з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку освітньої системи району, Програми розвитку комплексу.
 2. Вважати пріоритетними напрямками у діяльності педагогічного колективу ЗНВК № 67 на 2014-2015 н.р:

 

2.1 Забезпечення ефективної роботи у 2014-2015 навчальному році щодо реалізації

 

науково-методичної теми НМЦ :

«Створення в єдиному освітньому просторі міста умов

для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації Державного освітнього стандарту

та модернізації освітньої галузі»

 

 

науково-методичної теми РМК:

«Управлінська діяльність керівників освітніх закладів

 у контексті практичного впровадження

компетентісно-орієнтованої освіти»

 

 

науково-методичної  теми ЗНВК № 67:

«Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу» на 2013-2018 роки

(2014-2015 н.р. — практичне дослідження проблеми — творчий етап);

 

та виховної теми навчально-виховного комплексу № 67:

«Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності класних керівників та формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу» (2014-2015 н.р. практичне дослідження проблеми — творчий етап);

2.2. Продовження реалізації Програми розвитку комплексу розраховану на 2013-2018 роки за наступними напрямками:

Модернізація змістових та технологічних аспектів освітнього процесу

Розвиток професійної компетентності педагогічного колективу школи із врахуванням нових тенденцій в освіті.

Створення збагаченого освітнього середовища , яке відповідає пізнавальним та професійним потребам учнів, сприяє їхньому особистісному розвитку , задовольняє попити учнів, батьків, соціуму у рівні та якості освітніх послуг.

Вдосконалення процесу інформатизації навчально-виховного процесу.

Оновлення виховної системи школи.

Розвиток матеріально-технічної бази школи.

Психолого-педагогічний супровід інноваційної діяльності.

 

Етапи реалізації Програми розвитку на 2013-2018 р.р.

Перший етап (2013 р.) – підготовчий

Другий етап – (2014-2017 рр.) – впроваджувальний

Третій етап (2018 р.) – аналітико-корекційний

 

2.3. Згідно з Програмою розвитку комплексу  у 2014-2015 році:

Діагностування  потреб педагогічних кадрів у підвищенні власної кваліфікації;

Оновлення електронної  бібліотеки теоретико-методологічних та  методичних  матеріалів, досягнень  передового педагогічного досвіду з питань впровадження інноваційних освітніх технологій;

Організація теоретичних та  практичних  занять  з педагогами по навчанню конструюванню уроків, спрямованих на формування в учнів предметних, між предметних та мета предметних компетентностей та особистісних результатів з використанням сучасних освітніх  технологій;

Здійснення пошуку ефективних   практик впровадження  проектної та дослідницької   діяльності в різних педагогічних умовах;

Розвиток взаємодії комплексу із підприємствами та закладами додаткової освіти, громадськими організаціями та партнерами освітньої мережі по підвищенню якості освіти, створенню збагаченого освітнього середовища;

Планування методичної роботи з акцентуванням уваги на визначені

індивідуальної траєкторії  професійного зростання педагогів у засвоєнні інновацій;

Проведення різноманітних форм групової та колективної роботи.

Розробка та впровадження системи оцінки результатів засвоєння освітньої програми школи на основі комплексного підходу до оцінки трьох груп результатів освіти : особистісних, мета предметних та предметних.

 

2.4.Організація самоосвіти педагогів із врахуванням напрямків інноваційної діяльності школи та індивідуальних потреб педагогів  та з урахуванням її діалектичного зв’язку з єдиною науково-методичною темою навчального комплексу;

 

2.5.Удосконалення управлінської діяльності щодо вивчення та впровадження ІКТ та підвищення рівня інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу; спрямування діяльності педагогічного колективу на активне вивчення та впровадження ІКТ у практичну освітню діяльність, апробацію ППЗ; систематичне заповнення та активне використання електронних журналів під час навчально-виховного процессу;продовження створення єдиного інформаційного простору;

 

2.6.Продовження підготовки педпрацівників за програмами „Intel. Навчання для майбутнього”, „Веб 2.0 Соціальні сервіси”, застосування проектної діяльності у навчально-виховному процесі, участь у професійних конкурсах на кращий проект  « Intel. Навчання для майбутнього».

 

2.7.Навчально-методичне забезпечення  компетентісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу;

2.8.Забезпечення методичного супроводу поетапної реалізації впровадження нових Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти та Державних стандартів початкової та середньої загальної освіти;

 

2.9.Удосконалення професійної майстерності педагогічного колективу у забезпеченні результативності освітнього процесу:

—          забезпечення якісної початкової та базової освіти в умовах профільного навчання;

—          організація ефективного освітнього процесу в 10-11-х класах старшої профільної школи;

—          урахування специфіки моделювання освітньої діяльності у класах з поглибленим вивченням англійської мови та у профільних класах старшої школи;

—          здійснення експертної оцінки (моніторингу) якості та результативності навчально-виховного процесу.

2.10.Удосконалення системи роботи педагогічного колективу з учнями, які мають різні рівні навчальних досягнень:

А) ведення обліку роботи вчителями предметниками (журнали обліку роботи з обдарованими учнями та журнали з корекційної роботи):

—  з учнями, що мають початковий рівень НД з метою забезпечення їх „переходу” до середнього рівня;

—  з учнями, що мають високий та достатній рівні НД з метою повної реалізації інтелектуального та творчого потенціалу школярів;

— робота з «резервом»;

Б) систематична робота класних керівників з паспортами класів.

 

2.11. Виконання заходів по ЗНВК № 67 щодо виконання міської Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період 2012-2015 роки (затверджені рішенням педради ЗНВК № 67 протокол № 12 від 15.10.2012);

2.12. Забезпечення принципу наступності у навчанні (дошкільний заклад – початкова школа – основна та старша школа) та виконання міської програми перспективності та наступності між дошкільною та початковою ланками освіти на 2013-2016 роки; виконання заходів спланованих в рамках договорів про співпрацю з ДНЗ Заводського району № 4/12, 167, 273;

 

2.13. Забезпечення підвищення ефективності роботи з обдарованими та здібними учнями шляхом створення шкільного наукового товариства;

 

2.14. Планування та виконання заходів  згідно програми «Обдаровані діти» по ЗНВК № 67 на 2011-2015 роки;

2.15.Активізація науково-дослідницької та пошукової діяльності;

 

2.16.Удосконалення підходів щодо об’єктивного оцінювання НДУ. Використання тестових технологій контролю; підготовка до  ДПА, їх організація та проведення;

 

2.17.Збагачення та вдосконалення науково-методичної та матеріально-технічної бази сучасної  освіти;

 

2.18.Посилення виховного потенціалу уроку;

2.19.Здійснення психолого-педагогічного забезпечення профільної освіти в умовах компетентнісного підходу до НВП;

 

2.20.Створення збагаченого виховного середовища в навчально-виховному комплексі № 67:

— забезпечення цілісного процесу навчання та виховання;

— забезпечення використання різноманітних форм взаємодії педагогів з родинами, створення єдиного  простору „сім’я – школа”;

—          впровадження системи громадянської освіти у практику роботи;

—          вдосконалення системи роботи з дітьми девіантної поведінки; профілактика правопорушень, підвищення рівня вихованості учнів;

—          впровадження особистісно-зорієнтованої профорієнтації у систему виховної роботи;

 

2.21.Створення організаційно-педагогічних умов для збереження та зміцнення здоров’я учнів;

 

2.22.Піднесення виховної функції освітнього процесу, створення організаційно-педагогічних умов для формування в учнів загальноосвітньої культури і дисципліни, моральних принципів, навичок здорового способу життя;

 

2.23.Забезпечення проведення циклу педагогічних рад з проблеми «Шляхи підвищення професійного рівня, розвитку творчості педагога»

«Ефективність реалізації особистісної траєкторії розвитку педагогів на підвищення якості освітніх послуг ЗНВК № 67. Соціальна  реабілітація учнівської молоді»-листопад, 14, Приходько Л.О.

 

«Конкурентноспроможний вчитель – головна умова формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу. Аналіз результативності освітнього процесу в ЗНВК № 67 за підсумками І семестру 2014-2015 н.р.» — січень, 14 – Германенко Л.І., Барахова Л.О.

 

«Організація роботи учнівського самоврядування як одна з умов формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу»  квітень, 14 – Тіщенко О.Л.

 

«Про організацію навчальної практики 5,6,7,8 класи)  та навчально-виробничої (10 класи ) практики; про план літньої та оздоровчої роботи; про виконання робочого навчального плану у 2014-2015 н.році та про формування робочого навчального плану на 2015-2016 н.р.»- травень, 15 – Германенко Л.І,, Тіщенко О.Л., Малиш О.Є.

 

2.24.Спрямування діяльності професійних об’єднань педагогів та кожного окремого вчителя на реалізацію змісту єдиної науково-методичної теми ЗНВК № 67 та власної теми самоосвіти;

Приходько Л.О., керівники професійних об’єднань, протягом року

 

 

 1. Затвердити склад навчально-методичної ради (додаток 1).

 

 1. Затвердити організаційну структуру навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками (додаток 2).

 

 

 1. Затвердити циклограму внутрішкільних методичних заходів з педагогічними працівниками (додаток 3).
 2. Затвердити розподіл вчителів для роботи в РМП та інших районних методичних навчаннях (додаток 4)

 

 1. Затвердити розподіл вчителів для роботи у складі предметних ШМО (додаток 5).

 

 1. Організувати ефективну роботу з молодими фахівцями:

8.1.закріпити наставників за молодими вчителями:

 

Хмельницький А.А. (математика) –Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Оліфіренко Д.О. (математика) –Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Іванова В.О. (математика) –Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Сімонова А.І. (математика)  –Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Дмитренко Д.М. (іноземна мова) – Нікітіна А.Ф., вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель,

Пашнін В.В. (фізкультура) – Люта Н.С., вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Деркач Ю.Ю. (початкові класи) – Кулачко О.М., вчитель початкових класів, спеціаліст, старший вчитель;

Трибулкіна І.В. (початкові класи, вихователь ГПД) – Писанець С.В., вчитель початкових класів,  спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;

Зоріна А.В. (французька мова) – Приходько Л.О., вчитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії;

Шевцова Ю.Ю (нім., англ..мови) – Приходько Л.О., вчитель німецької мови, спеціаліст     вищої категорії;

 

 

8.2.Скласти детальний план заходів щодо становлення професійної майстерності молодих вчителів (Дергоусова З.І., до 15.09.2014);

 

8.3.Заслухати інформацію про результати спільної роботи наставників та молодих вчителів на засіданнях ШМО (відповідно до планів роботи).

 

 1. Затвердити тематику колективних форм науково-методичної роботи:

 

9.1.організувати роботу проблемної групи педагогів «Інноваційні технології в освітньому процесі» —  керівник Гриценко О.В.,  2-й рік роботи;

 

9.2.динамічної групи педагогів «Основи дослідницької діяльності» — керівник

Григоращенко В.Ю., 2-й рік роботи;

 

10. Провести методичні оперативки:

 

Тема

   Терміни Відповідальний
Планування виховної та гурткової роботи у 2014-2015 н.р.

Серпень,14

Тіщенко О.Л.
Календарно-тематичне планування;

Ведення шкільної документації у поточному навчальному році

Впровадження нового Держстандарту початкової, базової та повної середньої освіти у 1-3,5-6-х класах;

Організація органів учнівського самоврядування у 20145-2015 н.р.

Вересень, 14

Заступники директора
Робота класного керівника з формування лідерських якостей учнів

Жовтень,14

Тіщенко О.Л.
Використання веб-квестів у навчанні

Грудень, 14

Приходько Л.О.
Шляхи модернізації системи роботи з обдарованими учнями

Лютий,15

Приходько Л.О.
Підготовка та проведення ДПА, ЗНО в 2015 році

Березень, 14

Германенко Л.І.,

Барахова Л.О., ПриходькоЛ.О.,

Кузьменко О.П.

Аналіз стану виховної роботи в класі як основа планування роботи на наступний навчальний рік

Квітень,15

Тіщенко О.Л.

 

 

9.3.Провести методичні тижні:

Тиждень педагогічної майстерності «Калейдоскоп уроків»  (Приходько Л.О.,  листопад, 2014);

Тиждень педагогічної майстерності класних керівників (Тіщенко О.Л., березень, 2015)

Тижень „Наробки та знахідки молодих вчителів» (Приходько Л.О., Дергоусова З.І., квітень, 2015 р.)

 

9.4.Провести

1)      методичний семінар-тренінг «Сучасний урок – основа ефективної та якісної освіти»

2)      Тренінг-гру «Справжній вчитель. Хто він?»   (для  молодих , малодосвідчених вчителів)

3)      Майстер класи:«Портфоліо учня», «Створення мультимедійних презентацій та використання їх під час НВП»

Протягом 2014-2015 н.року

 

9.5.Провести традиційні свята:

—          конкурс “Учитель року” (Приходько Л.О., Тіщенко О.Л.,  03.10.2014 р.);

—          свято «VIVA, інтелект!» (Приходько Л.О., Тіщенко О.Л., травень, 2015р.)

 

 1. Забезпечити участь педагогів у професійних конкурсах («Учитель року», «Класний керівник року», «Кращий навчальний кабінет», «Молоді педагогічні таланти», «Кращий проект за программою “INTEL. Навчання для майбутнього» тощо)

Адміністрація, педагогічний колектив, протягом року

 1. З метою підвищення рівня професійної компетентності, обміну педагогічним досвідом використовувати потенціал позашкільних методичних навчань та направити:

 

11.1. вчителів – предметників та  вчителів початкових класів для роботи в РМО  (додаток 5);

 

 1. Контроль за виконанням данного наказу покласти на заступника директора з НВР Приходько Л.О.

 

Додатки до наказу:

 

 1. Склад науково-методичної ради навчально-виховного комплексу № 67
 2. Структура навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2014-2015 навчальному році.
 3. Циклограма внутрішкільних методичних навчань
 4. Розподіл вчителів для роботи в РМП та інших районних методичних навчаннях.
 5. Розподіл вчителів для роботи у складі предметних ШМО.

 

 

Директор                                                                                                                 О.Є. Малиш                                                 

 

 

                                                                               

ДОДАТОК 1

до наказу директора ЗНВК № 67

№ ___  від  ______

С К Л А Д

науково-методичної ради

навчально-виховного комплексу № 67

 

1. Малиш О.Є. – директор навчально-виховного комплексу № 67, голова ради

 

2. Члени методичної ради:

 

1.1.  Члени адміністрації

 

Приходько Л.О.– заступник директора з НВР

Барахова Л.О. – заступник директора з НВР

Германенко Л.І. – заступник директора з НВР

Тіщенко О.Л. – заступник директора з НВР.

 

1.2.  Керівники професійних об’єднань педагогів

 

Гринь З.М. – керівник ШМО початкових класів «Росток»

Соболенко Ю.П. – керівник ШМО вчителів, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу «Натхнення»

Мамчур Ю.В. – керівник ШМО вчителів, які викладають предмети природничого циклу «Еврика»

Нікітіна А.Ф. – керівник ШМО вчителів іноземної мови «Діалог»

Люта Н.С. – керівник ШМО вчителів трудового навчання, професійної підготовки та предметів художньо-естетичного циклу «Сузір’я»

Травнікова А.М.керівник ШМО вчителів математики та інформатики «Константа»

Кулачко О.М. – керівник ШМО класних керівників 1-4 класів

Зоріна А.В. —керівник ШМО класних керівників 5-8 класів

Григоращенко В.Ю. – керівник ШМО класних керівників 9 -12 класів

Дергоусова З.І. – керівник Школи молодого вчителя;

Гриценко О.В.– керівник проблемної групи педагогів

Григоращенко В.Ю. – керівник динамічної групи педагогів

 

                   соціально-психологічна служба, бібліотекарі:

 

Кузьменко О.П.. – практичний психолог

Чередник Ю.О. – соціальний педагог

Штанько Л.Ф. – бібліотекар

 

 

 

 


 

ДОДАТОК 3

до наказу директора ЗНВК № 67

№ ___  від  ______

ЦИКЛОГРАМА

внутрішкільних методичних навчань

у 2014-2015 навчальному році

 

Методичні навчання та термін їх проведення

Дата проведення

VIII

Серпень

 

ІХ

Вересень

Х

Жовтень

ХІ

Листопад

ХІІ

Грудень

ІІ семестр

Засідання педагогічної ради

29

+

І,ІУ

Засідання методичної ради

+

+

І,ІУ

Наради керівників ШМО

+

+

+

ІІ

Засідання предметних ШМО

+

+

ІІІ

Засідання ШМО класних керівників  

+

+

ІІ

Методичні оперативки

+ ГерманенкоЛ.І.

++ ГерманенкоЛ.І. Прихо

дько Л.О.

+ БараховаЛ.О.

ІІІ

Засідання ШМУ

+

І,ІІІ,ІУ

Засідання Школи керівників професійних об’єднань

+

+

І,ІУ

Засідання  творчої, проблемної, динамічної груп педагогів

+

+

Ш

Психолого-педагогічний семінар

+

+

І,Ш

Тиждень педагогічної майстерності вчителів

+

Методичний тиждень „Наробки та знахідки молодих вчителів”

ІУ

Предметні тижні

Укр..мова

Захист Вітчизни

Труд навч., ІІ

Варіативна, ІІ, ІІІ

Свято – конкурс в НВК № 67 „Учитель року”

+

Свята «VIVA, інтелект!»

У

 


                   

  ДОДАТОК 4

до наказу  директора ЗНВК № 67

№                від _______

 

 

РОЗПОДІЛ

вчителів  для роботи в РМП

та інших районних методичних навчаннях

 

Українська мова та література

 

 1. Барахова Л.О.
 2. Беспала О.О.
 3. Бусленко Т.І.
 4. Сухобрус О.М.
 5. Шкляренко С.В.

 

Російська мова, російська  та зарубіжна  література

 

 1. Гордієнко Н.В.
 2. Москаленко Т.К.
 3. Огієнко Т.М.

Англійська мова

 

 1. Нікітіна А.Ф.
 2. Лисенко Н.А.
 3. Костинський В.С.
 4. Плахутіна А.Ю.
 5. Моря А.І.
 6. Дмитренко Д.М.
 7. Шатілова-Хаміда Н.А.

Німецька мова

 1. Приходько Л.О.
 2. Шевцова Ю.Ю.

Французька мова

1.Зоріна А.В.

 

 

Математика

 1. Тіщенко О.Л.
 2. Хмельницький А.А
 3. Іванова В.О.
 4. Сімонова А.І.
 5. Сулакова Л.І.

Інформатика

 

 1. Травнікова А.М.
 2. Григоращенко В.Ю.

 

Фізика та астрономія

 

 1. Боброва О.М.
 2. Чоботок І.Ю.

Хімія

 1. Бортнік Р.В.

 

Біологія

 1. Мамчур Ю.В.
 2. Каба Ю.І.

 

Географія та економіка

 

 1. Германенко Л.І.
 2. Гриценко О.В.

Основи здоров’я

 

1.Каба Ю.І.

 

 

Історія, етика  та правознавство

 

 1. Григоращенко В.Ю.
 2. Малиш О.Є.
 3. Соболенко Ю.П.

 

Фізичне виховання

 1. Люта Н.С.
 2. Пашнін В.В.
 3. Сємілєт І.А.

Технічна праця

 1. Германенко В.В.– майстер
 2. Мельниченко В.І. – викладач автосправи
 3. Тарасов В.В.
 4. Храмов О.П.– майстер

 

Обслуговуюча праця

 

 1. Ткаліч В.С.

Музика

 

1.Пономаренко І.О.

 

Початкова школа

 1. Барабаш Л.В.
 2. Ніколаєва О.Є.
 3. Гринь З.М.
 4. Дергоусова З.І.
 5. Кулачко О.М.
 6. Павленко Т.А.
 7. Писанець С.В.
 8. Шкуро Н.Д.
 9. Носкова Н.М.
 10. Трибулкіна І.В.
 11. Россол М.О.
 12. Бучковська Л.К.
 13. Деркач Ю.Ю.

Практичні психологи і соціальні педагоги

 

 1. Кузьменко О.П.
 2. Чередник  Ю.О.

 

Бібліотекарі

 1. Штанько Л.Ф.

 

Художня культура

1. Москаленко Т.К.

2. Огієнко Т.М.

 

Постійно діючі міські школи

 

Здиректора з НВР — Приходько Л.О.;

Молодого вчителя –  Зоріна А.В., Дмитренко Д.М., Оліфіренко Д.О., Хмельницький А.А., Іванова В.О., Ведмеденко А.І., Шевцова Ю.Ю.;

 

Постійно діючі міські творчі групи:

Вчителів початкової ланки – Писанець С.В., Гринь З.М., Носкова Н.М., Кулачко О.М.  

 

       

                                                                                            

  ДОДАТОК 5

до наказу директора ЗНВК № 67

 

№ ___         від _________

 

РОЗПОДІЛ

вчителів  для роботи у складі предметних ШМО

«Росток»

ШМО вчителів початкових класів

 

 1. Гринь З.М. – керівник, старший учитель
 2. Барабаш Л.В.
 3. Ніколаєва О.Є.
 4. Дергоусова З.І.
 5. Кулачко О.М.
 6. Павленко Т.А.
 7. Писанець С.В.
 8. Шкуро Н.Д.
 9. Носкова Н.М.
 10. Бучковська Л.К.
 11. Трибулкіна І.В.
 12. Россол М.О.
 13. Деркач Ю.Ю.

 

«Натхнення»

ШМО вчителів, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу

 

 1. Соболенко Ю.П. – керівник, спеціаліст першої категорії
 2. Барахова Л.О.
 3. Сухобрус О.М.
 4. Шкляренко С.В.
 5. Чередник Ю.О.
 6. Беспала О.О.
 7. Бусленко Т.І.
 8. Гордієнко Н.В.
 9. Москаленко Т.К.
 10. Огієнко Т.М.
 11. Малиш О.Є.
 12. Григоращенко В.Ю.
 13. Штанько Л.Ф.

 

«Діалог»

ШМО вчителів іноземної мови

 

 1. Нікітіна А.Ф. – керівник, спеціаліст вищої категорії, учитель – методист
 2. Приходько Л.О.
 3. Лисенко Н.В.
 4. Плахутіна А.Ю.
 5. Моря А.І.
 6. Дмитренко Д.М.
 7. Зоріна А.В.
 8. Шатілова-Хаміда Н.А.
 9. Костинський В.С.
 10. Шевцова Ю.Ю.

 

«Еврика»

ШМО вчителів, які викладають предмети природничого циклу

 

 1. Мамчур Ю.В. – керівник, спеціаліст вищої категорії
 2. Германенко Л.І.
 3. Гриценко О.В.
 4. Чоботок І.Ю.
 5. Боброва О.М.
 6. Бортнік Р.В.
 7. Каба Ю.І.

 

 

«Константа»

ШМО вчителів, які викладають предмети математичного циклу

 

 1. Травнікова А.М.-керівник, спеціаліст вищої категорії
 2. Тіщенко О.Л.
 3. Іванова В.О.
 4. Хмельницький А.А.
 5. Сімонова А.І.
 6. Сулакова Л.І.

 

 

«Сузір’я»

ШМО вчителів трудового навчання, професійної підготовки та предметів

художньо-естетичного циклу

 

 1. Люта Н.С. – керівник, «спеціаліст вищої категорії», «учитель – методист»
 2. Тарасов В.В.
 3. Ткаліч В.С.
 4. Мельниченко В.І.
 5. Германенко В.В.
 6. Храмов П.О.
 7. Пашнін В.В.
 8. Пономаренко І.О.
 9. Білобок О.В.
 10. Степанова І.В.