Статут Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області (нова редакція) | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Статут Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області (нова редакція)

І. Загальні положення

1.1. Статут Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту  Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області, первинно затвердженого та зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від   31.08.2010 №380.

Після затвердження нової редакції Статуту Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області попередня редакція втрачає чинність.

1.2. Повна назва: Запорізький навчально-виховний комплекс № 67 Запорізької міської ради Запорізької області.

Скорочена назва: ЗНВК № 67.

1.3. Місце знаходження навчального закладу:

69067, м. Запоріжжя, вул. Радіаторна, будинок 26.

1.4. Запорізький навчально-виховний комплекс №67 Запорізької міської ради Запорізької області (далі — комплекс) є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, має печатку із зображенням герба, штамп, вивіску зі своєю назвою, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою, в разі необхідності може відкривати рахунки в органах Державного казначейства.

1.5. Засновником (власником) комплексу є територіальна громада в особі Запорізької міської ради.

1.6. Органом управління комплексу є Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – Територіальний відділ освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відповідно до повноважень визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

1.7. Комплекс в своїй діяльності керується Конституцією  України,   Законами  України  „Про освіту“,  „Про загальну середню освіту“,  Положенням  про   загальноосвітній  навчальний  заклад, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положенням про вечірню (змінну) школу, затвердженим наказом Міністерства і освіти і науки України від 04.07.2005 року № 397, Положенням про міжшкільним навчально-виробничий комбінат, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.11.1993 року № 430, іншими  нормативно-правовими  актами,  власним  статутом.

1.7. Головною метою комплексу є забезпечення реалізації права громадян відповідної території на здобуття  повної загальної середньої освіти, потреб особистості в отриманні професійної та допрофесійної підготовки відповідно до інтересів, здібностей наявних умов.

Комплекс є загальноосвітнім навчально-виховним закладом, покликаним задовольнити потреби громадян в здобутті базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти, з відривом і без відриву від виробництва, у поглибленні базової трудової підготовки школярів 10-12 класів; здійснює професійне консультування учнівської молоді, забезпечує реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов; створює умови для розвитку особистості, є основою для наступної освіти і самоосвіти, усвідомленого вибору і освоєння професії, формування загальної культури особистості учня.

Комплекс є центром трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл Заводського  району, може охоплювати різними формами навчання, трудової діяльності школярів вище зазначеного району.

1.8. Головними завданнями комплексу є:

виховання громадянина України;

виконання вимог  Державного стандарту  загальної середньої освіти, підготовка до подальшої освіти,  трудової діяльності;виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,  поваги  до  народних  традицій і звичаїв, державної мови, регіональних  мов  або  мов  меншин  та  рідної мови, національних цінностей  Українського  народу,  а  також цінностей інших націй і  народів,  свідомого  ставлення  до  себе,  оточення  та  довкілля;формування особистості дитини, розвиток  її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;формування основних норм загальнолюдської моралі;

формування особистості учнів, розвиток їх здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,  відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого  ставлення  до свого здоров’я та здоров’я інших  громадян  як  найвищої  соціальної   цінності,   формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

організація виробничої праці учнів по відповідному профілю навчання, сприяння їм у посильній трудовій діяльності;

забезпечення допомоги особистості в активному свідомому професійному самовизначенні, самооцінці індивідуальних особливостей, зіставлення своїх професійно-важливих якостей я можливостей з вимогами, необхідними для набуття конкретних професій та кон’юктурою  ринку праці;

надання курсового, професійно-технічного навчання по професіям, організовувати та проводити навчання за професіями відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

надавати додаткові освітні послуги у відповідності до наказу Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства освіти і науки України від 27.10.1997 року № 383/239/131 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та рішення виконкому Запорізької міської ради від 30.06.2004 року № 225 «Про запровадження батьківської плати в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста за особливі умови утримання та організації навчально-виховного процесу».

1.9. Комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.10. Комплекс несе  відповідальність  перед  особою, суспільством і державою за:

за  збереження  життя та  здоров’я  дітей;

дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни  та збереження  матеріально-технічної бази.

1.11. У комплексі навчання відбувається українською мовою, запроваджено поглиблене вивчення предметів. В окремих класах паралелей запроваджується поглиблене вивчення англійської мови.

В старшій школі запроваджуються гуманітарний, математичний та технологічний, із забезпеченням професійної підготовки, профілі навчання. Забезпечується допрофесійна та професійна підготовка учнів. За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення можливе відкриття  інших профілів навчання у старшій школі.

1.12. У навчальному закладі для учнів  за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності відповідної медичної документації, належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Організація роботи таких класів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

1.13. Комплекс згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником або за його дорученням департаментом освіти і науки  Запорізької міської ради, в межах коштів виділених на дані цілі;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України (в межах кошторисних призначень);

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним статутом з дозволу власника;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

встановлювати форму для учнів у відповідності до Указу Президента України від 12.06.1996 №417/96 “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти”

надавати додаткові освітні послуги.

1.14. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у комплексі визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.

ІІ. Структура комплексу

 2.1. Комплекс складається з трьох підрозділів, які входять на основі централізації допоміжних та обслуговуючих функцій: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів; міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

2.2.1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів забезпечує:

відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами державного стандарту загальної середньої освіти;

впровадження факультативних курсів по вибору за різними напрямками навчальної діяльності;

поглиблене вивчення окремих предметів, в окремих класах паралелей запроваджується поглиблене вивчення англійської мови;

роботу груп продовженого дня;

індивідуальне навчання відповідно до Положень про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

поділ класів на групи при вивченні окремих предметів згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти  і науки, молоді та спорту України;

2.2.2. Вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів забезпечує:

потреби громадян в здобутті базового загальної середньої та повної загальної середньої освіти з відривом і без відриву від виробництва;

створення класів з очною та заочною формами навчання, а також у формі екстернат та індивідуального навчання, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

створення умов для розвитку особистості, що є основою для наступної освіти і самоосвіти, усвідомленого вибору і освоєння професії, формування загальної культури особистості учня.

2.2.3. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат забезпечує:

потреби громадян, держави і суспільства в поглибленні базової трудової підготовки школярів 10-12 класів комплексу та учнів Заводського району; направлення учнів загальноосвітніх шкіл Заводського району до комплексу для трудової і професійної підготовки та їх зарахування в міжшкільний навчально-виробничий комбінат здійснюється на підставі заяв батьків з урахуванням професійного відбору; школи вище зазначеного району, які направляють учнів до комплексу, передають йому педагогічне навантаження з трудового навчання, курсів за вибором, факультативів, в обсязі якого забезпечується якісне оволодіння учнями обраного напрямку діяльності;

здійснення професійного консультування учнівської молоді;

реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов; професійна підготовка в комбінаті може змінюватись з урахуванням бажань учнів та їх батьків, соціального запиту та з урахуванням матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення;

здійснення допрофесійної підготовки з професії «Автослюсар» та професійної підготовки за такими професіями:

а) водіїв автотранспортних засобів категорій С, С1;

б) перукарів (перукарів – модельєрів).

2.3. Класи у комплексі формуються за погодженням  з   територіальним відділом освіти Заводського району  згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності  приміщень, що   відповідають  санітарно-гігієнічним  вимогам  для  здійснення навчально-виховного процесу,   відповідно до  кількості  поданих заяв про зарахування та затверджуються виконавчим комітетом Запорізької міської ради щорічно.

2.4. У комплексі для учнів  за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1121. Зарахування і відрахування учнів до груп продовженого дня здійснюється за наказом директора комплексу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Режим роботи груп продовженого дня затверджується наказом директора комплексу.

2.5. У комплексі створюються та функціонують:

психологічна і соціальна служби;

медична служба;

дитячі об’єднання: гуртки в межах коштів, виділених на утримання закладу.

2.6. Форми  організації методичної роботи у комплексі визначаються щорічно наказом директора комплексу, створюються та функціонують предметні шкільні методичні об’єднання вчителів, шкільні методичні об’єднання класних керівників, творчі та проблемні групи педагогів.

ІІІ. Зарахування учнів до комплексу та їх відрахування

 3.1. За комплексом закріплена відповідна  територія обслуговування і до  початку  навчального  року  заклад бере  на  облік учнів, які мають його відвідувати.

3.2. Зарахування учнів до всіх класів комплексу здійснюється  без  проведення  конкурсу  і,  як правило, відповідно до території обслуговування,  а також за бажанням батьків.

3.3. Керівник  комплексу  зобов’язаний   вжити   заходів   до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  з порядком   зарахування   до   комплексу,  його  статутом,  правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3.4. Зарахування учнів до комплексу здійснюється протягом календарного року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до  комплексу батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу),  до  навчального  закладу III ступеня — документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести років.

3.5. Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства зараховуються  до   закладів   відповідно   до  законодавства  та міжнародних договорів.

3.6. Переведення учнів комплексу до  наступного класу та їх випуск з комплексу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до   навчального закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.

У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

ІV. Організація навчально-виховного процесу

 4.1. Діяльність комплексу регламентується річним та перспективним планами роботи, які   схвалюються  педагогічною   радою, і затверджуються радою та керівником комплексу.

4.2. Навчально-виховний процес у комплексі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів,  складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У робочому  навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна  частина  державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і    диференціація    навчання   у   закладі забезпечуються  шляхом  реалізації  інваріантної  та   варіативної частин.

4.3. Робочі  навчальні плани комплексу затверджуються територіальним відділом освіти Заводського району.

Експериментальні та  індивідуальні  робочі  навчальні   плани комплексу погоджуються з Міністерством освіти і науки України за поданням Департаменту освіти і науки Запорізької обласної  державної адміністрації.

4.4. Комплекс забезпечує відповідність рівня  загальної середньої освіти Державному стандарту освіти.

4.5. Комплекс працює за  навчальними  програмами,  підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання  відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

4.6. Комплекс обирає   форми,  засоби  і  методи  навчання  та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про  загальну  середню  освіту», та свого статуту з урахуванням  специфіки  закладу,  профілів  та  інших  особливостей організації навчально-виховного процесу.

4.7. Навчально-виховний   процес  у комплексі здійснюється  за різними формами навчання: денною і індивідуальною, очною і заочною, екстернат.

4.8. Комплекс може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання   платних   послуг   затверджується  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

4.9. Навчальний  рік  у комплексі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

4.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ   на   семестри   та   режим  роботи встановлюються  комплексом у  межах  часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, за погодженням з територіальним відділом освіти Заводського району.

4.11. Загальна  тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

4.12. Тривалість уроків у комплексі становить:  у 1-х класах — 35 хвилин, у 2-4-х класах — 40 хвилин, у 5-12-х  — 45 хвилин.

Зміна тривалості   уроків   допускається   за  погодженням  з територіальним відділом освіти Заводського району та    державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.13. Для  учнів  5-9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-12-х  класах допускається проведення  підряд  двох  уроків  з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

4.14. Комплекс може обрати інші,  крім уроку,  форми  організації навчально-виховного процесу.

4.15. Тривалість    перерв   між   уроками   встановлюється   з урахуванням  потреби  в   організації   активного   відпочинку   і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви — 20 хвилин.

4.16. Розклад  уроків  складається   відповідно   до   робочого навчального   плану   комплексу з   дотриманням   педагогічних  та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником  комплексу.

4.17. Відволікання учнів від навчальних занять для  провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків,  передбачених законодавством).

4.18. Залучення учнів  до  видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою   та  робочим  навчальним  планом  закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють.

4.19. Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань у комплексі визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог з   урахуванням   вимог   навчальних   програм  та  індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 Оцінювання навчальних досягнень учнів шкільного підрозділу комплексу

 5.1. Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів комплексу визначаються Міністерством освіти і науки України.

5.2. Облік  навчальних  досягнень  учнів  протягом навчального року здійснюється у класних журналах,  інструкції  про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.  Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

5.3. У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися бальна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

5.4. Навчання у випускних  (4-х,  9-х  і  11, 12-х)  класах комплексу завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках  учні  за  станом  здоров’я  або  з  інших
поважних  причин  можуть  бути звільнені від державної підсумкової
атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

5.5. Учні початкової школи,  які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал,  за поданням педагогічної ради та згодою  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють)   направляються   для обстеження   фахівцями  відповідної  психолого-медико-педагогічної консультації.  За висновками  зазначеної  консультації  такі  учні можуть     продовжувати     навчання    в   спеціальних    школах (школах-інтернатах) або навчатися за  індивідуальними  навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

5.6. Учні   початкової   школи комплексу,   які  через  поважні  причини (хвороба,  інші обставини) за результатами річного  оцінювання  не засвоїли   скориговану   до  індивідуальних  здібностей  навчальну програму,  можуть  бути,  як  виняток,  залишені  для   повторного навчання  у  тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

5.7. За результатами навчання  учням  (випускникам)  видається відповідний   документ  (табель,  свідоцтво  про  базову  загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів   про   базову   та   повну   загальну  середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5.8. Учням,  які закінчили основну школу комплексу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про  базову  загальну  середню  освіту дає право на вступ до  школи  III  ступеня,  професійно-технічного  навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації.

5.9. Учням,  які  закінчили  старшу  школу  комплексу (11, 12-й   клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про  повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів  і форм власності.

5.10. Випускникам  9-х,  11-х  класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

5.11. За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8-х,  10-х  класів  можуть  нагороджуватися  похвальним  листом   «За   високі досягнення  у  навчанні»,  а  випускники комплексу III  ступеня — похвальною грамотою «За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів»,  медалями  — золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення  у  навчанні».  За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  комплексу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.  Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Форми морального і матеріального заохочення за успіхи     у     навчанні     (праці) для  учасників навчально-виховного процесу у комплексі встановлюються відповідно до чинного законодавства.

5.12. За результатами навчання у навчально-виробничому комбінаті учні отримують свідоцтва про здобуття робітничої кваліфікації.

5.13. Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  атестати про повну загальну середню освіту, свідоцтва про здобуття робітничої кваліфікації та  відповідні  додатки  до  них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів   комплексу.

Контроль за  дотриманням порядку видачі випускникам комплексу  свідоцтв, атестатів,  золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, територіальним відділом освіти Заводського району, департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

.  Виховний процес у комплексі

6.1. Виховання  учнів  у комплексі здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

6.2. Цілі  виховного процесу у комплексі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції  та  законах України, інших нормативно-правових актах.

6.3. У комплексі забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення  учнів  комплексу до вступу в будь-які об’єднання  громадян,  громадські,  громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності в зазначених організаціях,  участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

6.4. Дисципліна у комплексі дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку, статуту комплексу та Єдиних вимог до учнів, затверджених Радою комплексу.

6.5. Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.

VIІ. Організація харчування дітей  та учнів у комплексі7.1. Комплекс забезпечує  збалансоване харчування учнів, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів,  визначеного Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

7.2. Режим харчування учнів комплексу залежить від режиму роботи комплексу та тривалості перебування в ньому учнів.

7.3 Безоплатне одноразове харчування учнів 1-4 класів, учнів 1-11 класів, які користуються пільгами та учнів, сім’ї яких потрапили в складне матеріальне становище, здійснюється відповідно до Положення про порядок харчування учнів загальноосвітніх шкіл м. Запоріжжя.

 . Медичне обслуговування дітей  шкільного віку

8.1. Медичне обслуговування дітей  у  комплексі здійснюється на безоплатній основі комунальним закладом охорони здоров’я «Дитяча поліклініка №4» та медичними працівниками, які входять  до  штату  комплексу,  і  передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів,  у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями,  проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних  обов’язків  медичних   працівників   комплексу належать:

моніторинг стану  здоров’я,  фізичного  та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

організація і проведення  медичних  оглядів,  у  тому  числі, поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка їх ефективності;

здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування, дотриманням  раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

проведення санітарно-просвітницької   роботи   серед   дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників комплексу

8.2. Комплекс надає   приміщення   і забезпечує   належні  умови  для  роботи  медичного  персоналу  та проведення лікувально-профілактичних заходів.

                           ІХ. Учасники навчально-виховного процесу

 9.1. Учасниками навчально-виховного процесу у комплексі є  учні,  педагогічні працівники,   медичні  працівники,  психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти  комплексу,  керівники,  батьки  або   особи,   які   їх замінюють.

9.2. Статус,  права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, визначаються Законами України «Про освіту»,  «Про  загальну середню освіту», іншими актами законодавства,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку   комплексу.

9.3. Учні комплексу  мають гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у комплексі;

вибір  форми навчання,  профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною та культурно-спортивною базами закладу;

участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;

перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану комплексу відповідно до чинної нормативної бази;

участь в роботі органів громадського самоврядування комплексу;

участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

безоплатне медичне обслуговування;

захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників комплексу, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

інші права, передбачені законодавством України.

9.4. Учні комплексу  зобов’язані:

оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  комплексу, цим статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників комплексу   відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу, Єдиних вимог до учнів;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу, Єдиних вимог до учнів;

дотримуватися правил особистої гігієни;

інші обов’язки, передбачені законодавством України.

9.5. Учні комплексу залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно   до   правил внутрішнього   розпорядку  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей.

9.6. За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов’язків,   порушення   статуту,   правил   внутрішнього розпорядку,  Єдиних вимог до учнів на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону.

9.7. Педагогічним  працівником комплексу повинна  бути особа з високими моральними  якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну   освіту, належний     рівень     професійної     підготовки,     забезпечує результативність та якість своєї  роботи,  фізичний  та  психічний стан  здоров’я  якої  дає  змогу виконувати професійні обов’язки у комплексі.

9.8. До педагогічної діяльності  у комплексі не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

9.9. Призначення  на посаду,  звільнення з посади педагогічних та інших працівників комплексу,  інші трудові відносини  регулюються законодавством  про  працю,  Законами України «Про загальну середню освіту»,  та іншими законодавчими актами.

9.10. Обсяг педагогічного    навантаження   вчителів   визначається відповідно до законодавства та створеною по комплексу комісією і затверджується   наказом керівника вище зазначеного навчального закладу.

Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження педагогів комплексу протягом  навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом комплексу, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

9.11. Керівник комплексу  призначає класних керівників, завідуючих навчальними    кабінетами,    майстернями,    права     та     обов’язки     яких     визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

9.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов’язків  крім  випадків,  передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують  діяльність  комплексу, здійснюється лише за їх згодою.

9.13. Педагогічні працівники комплексу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами    атестації     педагогічних     працівників визначається   їх   відповідність  займаній  посаді,  присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст,  спеціаліст другої,  першої, вищої   категорій)  та  може  бути  присвоєно  педагогічне  звання „старший учитель“, „учитель — методист“,   „педагог — організатор – методист“ та інші.

9.14. Педагогічні працівники комплексу  мають право:

вільно обирати  педагогічно  доцільні  форми,  методи  і засоби роботи з учнями;

самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

брати участь у роботі  методичних  об’єднань,  нарад,  зборів комплексу    та  інших  органів  самоврядування  комплексу,  в  заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити керівництву  комплексу  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;

об’єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності;

інші права, передбачені законодавством України.

9.15. Педагогічні працівники навчального закладу  зобов’язані:

забезпечувати умови для засвоєння  учнями навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей учнів,  а також збереженню їх здоров’я;

виховувати повагу до державної символіки,  принципів загальнолюдської моралі;

виконувати статут  комплексу,  правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

брати участь у роботі педагогічної ради;

забезпечувати емоційний комфорт,  захист учня від будь-яких форм експлуатації та дій,  які шкодять його здоров’ю,  а  також  від фізичного та психологічного насильства;

виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння, злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

виконувати накази  і  розпорядження   директора комплексу та його заступників, органів управління освітою;

вести відповідну документацію;

інші обов’язки, передбачені законодавством України.

9.16. Педагогічні   працівники,   які   систематично  порушують статут,  правила внутрішнього  розпорядку  закладу,  не  виконують посадових обов’язків,  умов трудового договору (контракту) або за результатами   атестації   не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

9.17. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,  цим статутом   та правилами внутрішнього трудового розпорядку комплексу. 9.18. Працівники комплексу несуть відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров’я учнів та вихованців згідно із законодавством. 9.19. Працівники  комплексу проходять періодичні    безоплатні    медичні    огляди    в   установленому законодавством порядку.

9.20. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад;

обирати форми  навчання  і  виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника комплексу, і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності комплексу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази комплексу;

на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  комплексу та  у  відповідних   державних,   судових органах;

відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

інші права, передбачені законодавством України.

9.21. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття учнями повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

своєчасно повідомляти адміністрацію комплексу про можливість відсутності або хвороби дитини;

створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту   комплексу;

поважати честь і гідність дитини та працівників комплексу;

слідкувати за станом здоров’я дитини; постійно дбати про її  психічний  стан, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей;

виховувати працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім’ї,  державної мови, регіональних мов або мов меншин, рідної мови; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини;

інші обов’язки, передбачені законодавством України.

9.22. У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов’язків,  передбачених законодавством, комплекс може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб,
у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Відвідування учнем комплексу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Х. Управління комплексом

10.1. Управління комплексом здійснюється його засновником, органом управління комплексом.

Органом управління комплексу є Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – Територіальний відділ освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ТВО.

Безпосереднє керівництво комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор комплексу призначається та звільняється з посади директором департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Директор діє на контрактній основі.

Заступники директора призначаються і звільняються з з посади  органом управління комплексом відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ТВО. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора відповідно до чинного законодавства.

10.2. Директор комплексу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

координує роботу всіх підрозділі комплексу, забезпечує безперервність та послідовність освітнього процесу, наступність ступенів навчання;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

відповідає за дотримання відповідності рівня загальної середньої  освіти вимогам Державного стандарту,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності, учнів, працівників;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вирішує питання прийому та відрахування учнів;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

за поданням керівників підрозділів приймає на роботу та звільняє з роботи працівників відповідних категорій;

визначає повноваження керівників структурних підрозділів комплексу у відповідності до діючого законодавства;

у відповідності з чинним законодавством, за погодженням з органом управління комплексу відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ТВО, встановлює оплату за особливі умови утримання дітей та додаткові освітні послуги;

розпоряджається в  установленому  порядку  майном  комплексу та його коштами;

сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників комплексу, Положення про моральне та матеріальне стимулювання працівників комплексу, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання, застосовує засоби морального та матеріального стимулювання працівників комплексу;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, органами місцевого самоврядування;

діє від імені навчального закладу, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах;

укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень;

видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції);

відкриває рахунки у банках;

користується правом розпорядження коштів та організовує виконання кошторису;

забезпечує моральне заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах свої компетенції;

має право на викладацьку діяльність за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;

вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління комплексу, Статутом комплексу, Контрактом;

щороку звітує   про   свою   роботу   на   конференціях колективу.

10.3. Керівник комплексу є головою педагогічної ради  —  постійно діючого колегіального органу управління закладом.

10.4. Засідання  педагогічної  ради проводяться за потребою, але не менш як чотири рази на рік.

10.5. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;

оцінювання результативності реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання та  навчання по кожній віковій групі;

планування та режиму роботи комплексу;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів  до  наступного  класу  і  їх випуску,  видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності навчального закладу,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;

затвердження заходів щодо зміцнення здоров’я дітей шкільного віку;

визначення шляхів співпраці з сім’ями дітей шкільного віку;

заслуховування звітів педагогічних працівників комплексу, які проходять атестацію;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників комплексу;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють,  та громадських діячів, які  беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної    відповідальності    учнів,   працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх обов’язків;

педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов’язані  з діяльністю закладу.

10.6. Органом  громадського  самоврядування   комплексу є конференція учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.  Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників комплексу – зборами трудового колективу;

учнів школи ІІ-ІІІ ступенів комплексу – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними та класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів: від працівників, учнів комплексу, батьків та громадськості. Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають директор комплексу, голова ради комплексу, учасники конференції, якщо за це висловились не менше третини їх кількості, батьківський комітет, власник.

Конференція:

обирає раду комплексу, її членів і голову, встановлює терміни її повноважень;

заслуховує звіт директора про роботу, дає йому оцінку відкритим або таємним голосуванням;

затверджує основні напрямки вдосконалення діяльності комплексу, розглядає інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

приймає рішення про моральне стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників.

До складу ради комплексу обираються представники  педагогічного колективу,  учнів школи  II-III ступенів,  батьків і громадськості. Мета діяльності Ради комплексу, її завдання та принципи діяльності визначаються Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 №159.

10.7. В комплексі існує адміністративна рада, Положення про яку затверджено Радою комплексу та головою якої є директор комплексу. Засідання адміністративної ради відбуваються 1 раз на тиждень.

Завданнями та змістом роботи адміністративної ради є:

Розгляд питань забезпечення функціонування навчального комплексу 67 згідно з вимогами нормативних документів про ЗНЗ.

Здійснення проблемного аналізу та моніторинг стану освітнього процесу.

Аналіз якості діяльності управлінських блоків, визначає перспективу.

Заслуховування звітів членів адміністрації про виконання річного плану роботи, корегує його, аналізує результати внурішньошкільного контролю.

Вироблення і узгодження підходів до організації поточної діяльності працівників навчального комплексу. Вносить пропозиції щодо стимулювання та оцінки діяльності педагогічних працівників.

Пропонування організації оглядів навчальних кабінетів, конкурсів професійної майстерності вчителів тощо.

Створення атмосфери відповідальності за кінцевий результат праці.

10.8. В комплексі існує науково-методична рада, Положення про яку затверджено Радою комплексу та очолює яку директор комплексу. Засідання науково-методичної ради відбуваються не рідше 2-х разів у семестр.

Завданнями та змістом роботи науково-методичної ради є:

Надання допомоги керівникам професійних об’єднань педагогів в організації науково-методичної роботи.

Проблемний аналіз стану освітнього процесу в умовах компетентнісно-зорієнтованого підходу до профільного навчання.

Розробка методичних рекомендацій з метою підвищення результативності освітнього процесу, росту професійної майстерності педагогів, активізації роботи ШМО та інших професійних об’єднань педагогів.

Експертна оцінка нововведень, вивчення їх доцільності та результативності.

Створення атмосфери відповідальності за кінцеві результати педагогічної діяльності.

10.9. У  комплексі  за  рішенням  конференції можуть   створюватися і  діяти піклувальна рада  комплексу,  учнівський комітет,  батьківський  комітет,   комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

ХІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 11.1. Майно,  що  передано   засновником  комплексу,  належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством. Збитки, завдані комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Матеріально-технічна  база  комплексу включає   будівлі, споруди,   землю,  комунікації,  обладнання, автотранспорт, автомайданчик, інвентар, інші  матеріальні   цінності,   вартість   яких відображено у балансі.

11.3. Комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

11.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативних актів база комплексу включає: навчальні кабінети, бібліотеки, комп’ютерні кабінет ,  спортивні, актову зали, медичний кабінет, їдальню, майстерні (слюса­рну, теслярну, обслуговуючої праці, з професійної підготовки водіїв та перукарів тощо), а також приміщення  для   інженерно-технічного   та  навчально-допоміжного персоналу.

11.5. Комплекс має земельну ділянку, де розміщується спортивний майданчик та автомайданчик.

11.6. Фінансування комплексу здійснюється  за дорученням засновника департаментом освіти і науки Запорізької міської ради  та територіальним відділом освіти Заводського району  відповідно до законодавства.

11.7. Фінансово-господарська  діяльність  комплексу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу  України,  Законів України «Про  освіту»,  «Про загальну середню освіту», та інших нормативно-правових актів.

11.8. Фінансово-господарська діяльність комплексу здійснюється на основі його кошторису.

11.9. Джерелами фінансування комплексу є:

11.9.1 Надходження із загального фонду місцевого  бюджету, що складаються із коштів, які враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів згідно з нормативами фінансової забезпеченості, а також у разі необхідності та можливостей бюджету за рахунок надходжень, які не враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів.

11.9.2. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

11.10. Комплекс є неприбутковою організацією.

Забороняється розподіл отриманих комплексом доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

У разі припинення навчального закладу (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання) активи комплексу передаються одному або кільком іншим навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання комплексу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

11.11. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку  у  комплексі визначається  законодавством,  нормативно-правовими  актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський  облік    здійснюється  через централізовану бухгалтерію територіального відділу освіти Заводського району.

11.12. Комплекс має право згідно із законодавством придбавати та орендувати  необхідне  обладнання  та  інші  матеріальні  ресурси, користуватися   послугами  підприємств,  установ,  організацій  та фізичних осіб,  фінансувати за рахунок власних коштів  заходи,  що сприяють поліпшенню матеріально-технічної бази комплексу, здавати в оренду майно за згодою власника. Оренда приміщень комплексу допускається, якщо вона не порушує умов перебування учнів, роботи педагогічних працівників, і тільки за згодою власника.

11.13. Звітність  про діяльність комплексу ведеться відповідно до законодавства.

ХIІ. Міжнародне співробітництво

 12.1. Комплекс за наявності  належної  матеріально-технічної  та соціально-культурної  бази,  благодійних фондів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний  обмін  у  рамках освітніх    програм,   проектів,   встановлювати   відповідно   до законодавства  прямі  зв’язки  з  міжнародними  організаціями   та освітніми асоціаціями.

12.2. Комплекс має   право   відповідно   до  законодавства  укладати договори про співробітництво з  навчальними  закладами,  науковими установами,     підприємствами,     організаціями,    громадськими об’єднаннями інших країн.

12.3. Участь  комплексу у  міжнародних   програмах,   проектах, учнівському  та  педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до законодавства.

ХІІІ. Контроль за діяльністю комплексу

 13.1. Державний контроль за діяльністю комплексу здійснюється  з метою забезпечення  реалізації  єдиної  державної   політики   у сфері загальної середньої та професійно-технічної освіти.

13.2. Державний  контроль  за діяльністю комплексу здійснюють Міністерство освіти і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів, засновник,  департамент освіти і науки, молоді та спорту та  територіальний відділ освіти Заводського району.

13.3. Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю комплексу є  державна  атестація закладу,  яка  проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

13.4. Позачергова атестація проводиться,  як виняток,  лише за рішенням   Міністерства освіти і науки України за  поданням  органу  громадського  самоврядування навчального закладу або департаменту  освіти і науки у обласної державної адміністрації.

13.5.  У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування) комплексу з питань,  пов’язаних з навчально-виховною діяльністю.  Зміст,   види   і   періодичність   таких   перевірок визначаються  залежно від стану навчально-виховної роботи,  але не частіше як два рази на рік.  Перевірки з питань,  не пов’язаних  з навчально-виховною  роботою закладу,  проводяться його власником відповідно до законодавства.

 ХІV. Реорганізація або ліквідація  комплексу

 14.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію  комплексу приймає засновник або суд.

14.2. Реорганізація комплексу відбувається   шляхом  злиття, приєднання, поділу, виділення.

14.3. Ліквідація проводиться комісією, призначеною засновником, а у випадках  ліквідації  за рішенням  суду – комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  комплексом.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно комплексу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

Засновник приймає рішення щодо майна комплексу, що залишилось.

14.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України .

14.5. При реорганізації чи ліквідації комплексу та учням, які навчаються у ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства України,  працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного Кодексу  законів про працю України.