Види творчої самостійної роботи | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Види творчої самостійної роботи

Вид роботи Пояснення
1. Проекти Проект — це робота, що самостійно планується та реалізується учнями. Робота над проектом — практика особистісно орієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.  
2. Дослідження Дослідження потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження, продуманості методів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, висування гіпотез розв’язання проблеми і намічення шляхів її розв’язання.  
3. Творчі роботи Творча робота – це результат самостійної навчальної діяльності учня, в процесі якої він узагальнює, оновлює та розширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні уміння з обраної теми, набуває досвіду дослідницько-творчої роботи.  
4. Висування гіпотез Пізнання явищ і подій зовнішнього світу відбувається у формі гіпотези: не очікуючи, доки накопичаться факти для кінцевого, достовірного висновку про характер і причину досліджуваного явища, учні роблять на початку здогадне пояснення спостережуваного явища, а потім цей здогад розвивають і доводять.