Використання проектної технології під час викладання української мови та літератури. | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Використання проектної технології під час викладання української мови та літератури.

Підготувала вчитель української мови та літератури ЗНВК № 67 Шкляренко С.В. «спеціаліст вищої категорії», старший учитель

Метод проектів був розроблений американським педа­гогом   У. Килпатріком в    20-ті роки XX ст. як практична реалізація концепції інструменталізму Дж. Дьюї (1859-1952), американського філософа-прагматика, психо­лога і педагога, якого справедливо вважають осново­положником «методу проектів» у світовій педагогіці. Організація роботи за методом проектів викладена у книзі Джона Дьюї «Школа і суспільство». Інтерес до методу проектів виник у нашій країні ще в 90-х роках XX ст., а на початку XXI ст. вже стала очевидною стійка тенденція до використання нової технології в практиці викладання різних навчальних дисциплін.

Основна мета методу проектів — надання учневі можли­вості самостійно здобувати знання під час розв’язання практичних завдань або проблем, які вимагають інтег­рації знань із різних галузей. Учителеві в проекті від­водиться роль координатора, експерта, додаткового джерела інформації.

Проектний метод може виховати діяльних, енергійних особистостей, які вміють самостійно здобувати і вико­ристовувати набуті знання.

У 1910 р. американський професор Коллінгс, організа­тор тривалого експерименту в одній із сільських шкіл штату Міссурі, запропонував першу у світі класифі­кацію навчальних проектів, виділивши з-поміж них чотири групи:

 1. «Ігрові проекти» — дитячі заняття, безпосередньою метою яких є участь у груповій діяльності: різні ігри, народні танці, драматичні постановки, різного роду розваги тощо.
 2. «Екскурсійні проекти», що припускали доцільне вивчення проблем, пов’язаних із навколишньою природою і суспільним життям,
 3. «Оповідні проекти», розробляючи які діти мали на меті «одержати задоволення від розповіді в найріз­номанітнішій формі» — усній, письмовій, вокальній (пісня), художній (картина), музичній (гра на роялі) і т. ін.                        .
 4. «Конструктивні проекти», націлені на створення конкретного, корисного продукту (виготовлення кролячої пастки, приготування какао для шкільно­го сніданку та ін.).

Якнайповнішою класифікацією проектів у вітчизняній педагогіці є класифікація, запропонована в навчаль­ному посібнику Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркіною та ін. Вона може бути застосована до проектів, що викорис­товуються під час викладання будь-якої навчальної дисципліни. У цій класифікації виділяються кілька різ­новидів проектів за певними критеріями:  .

1.  За методом, що домінуює у проекті:

 • дослідницькі;
 • творчі;
 • пригодницькі,
 • ігрові;
 • інформаційні;
 • практико-орієнтовані.

2.  За характером координування проекту:

 • з явною координацією;
 • з прихованою координацією.

3.  За характером контактів:

 • внутрішні (регіональні);
 • міжнародні.

4.  За кількістю учасників:

 • особові (індивідуальні);
 • парні;
 • групові.

5.  За тривалістю проведення:

 • короткотривалі;
 • середньої тривалості;
 • довгострокові.

Основні вимоги до навчального проекту

 1. Робота над проектом завжди спрямована на роз­в’язання конкретної проблеми — дослідницької, інформаційної, практичної.
 2. Планування дій завжди починається з проектуван­ня власне проекту, зокрема із визначення виду про­дукту і форми презентації.
 3. Дослідницька робота учнів є обов’язковою умовою кожного проекту. Відмітна ознака проектної діяль­ності: пошук інформації, яку проектна група потім обробляє, осмислює й доводить до відома решти учасників проекту.
 4. Результатом роботи над проектом є продукт, який створюється учасниками проектної групи в ході роз­в’язання порушеної проблеми.
 5. Представлення замовнику або громадськості гото­вого продукту з обґрунтуванням, що це найефек­тивніший засіб розв’язання поставленої проблеми.

Іншими словами, здійснення проекту вимагає на завершальному етапі презентації продукту і захисту власне проекту.   ‘

Таким чином, проект — це «п’ять П»:

 • проблема — проектування (планування);
 • пошук інформації;
 • продукт;
 • презентація.
  • портфоліо, тобто тека, у якій зібрані всі робочі ма­теріали, зокрема чернетки, денні плани, звіти та ін.

Етапи роботи над проектом

І етап. Включення дитини в даний вид діяльності — розповідь учителя, розробка заходу, під час якого стар­шокласники захищають свої проекти:

 • пошук проблеми;
 • створення якісно нового продукту;
 • отримання результатів.

ІІ eman. Знання про структуру наукової праці (актуаль­ність проблеми, предмет, мета дослідження, гіпотеза, задачі, використовувані методи, практична значущість результатів.)

 1. Вибір проблеми. Проблема завжди має базуватися на суперечності.
 2. Визначення, предмета дослідження, який можна встановити за ключовим словом теми проекту.
 3. Актуальність. Визначити, які дослідження з цього питання вже існують.
 4. Збір інформації (аналіз літератури, вивчення зако­нодавчих документів, соціологічні процеси, інфор­мація ЗМІ, проведення зустрічей, інтерв’ювання.)
 5. Розробка гіпотези, визначення завдань, створення власного варіанта розв’язання проблеми, констру­ювання моделі, формування програми.
 6. Визначення-мети.
  1. Етап розробки гіпотези (гіпотеза — наукове припу­щення, допущення, яке автор проекту буде пере­віряти, підтверджувати або спростовувати).
  2. Завдання (певні етапи розв’язання загальної проб­леми).
  3. Розробка власного варіанта розв’язання проблеми (систематизація одержаного матеріалу, програма розв’язання досліджуваної проблеми, план реалі­зації подальших дій, рішень, визначення особистої участі в дослідницькій роботі).

10.Складання портфоліо (пакет документів) — надан­ня матеріалам проекту єдиної логічної структури: повний комплект проекту, додаток і демонстраційні матеріали (документи, мультимедійні презентації, схеми, малюнки, фотодокументи).

ІІІ етап. Захист проекту.

 

Використання методу проектів під час викладання української мови та літератури

На уроках української мови та літератури метод проектів реалі­зується через самостійну діяльність учнів, що супро­воджується гнучким керівництвом учителя, спрямова­на на розв’язання творчої, дослідницької, особисто або соціально значущої проблеми і на отримання конкрет­ного результату у вигляді матеріального або ідеального продукту.

Метод проектів активізує інтелектуальну й емоційну складову особистості учня, впливає на розвиток таких рис характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність, комунікативність, креативність.

Бажано, щоб назва проекту була лаконічною і корот­кою, так вона підвищить інтерес учнів. Наприклад: «Таємниця жіночого образу в творчості Л. Костенко», «Побут і буття Катерини Т. Шевченка», «Роздуми над повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»», «Образ України у творах Т. Шевченка, І. Франка», «Тема при­роди у віршах українських поетів», «Щоб був легендою день вчорашній! (Міфи Стародавньої Греції)».

Види навчальної діяльності учнів

Характеристика видів навчальної діяльності учнів

Індивідуальна робота

Самостійна (індиві-дуальна робота) Самостійне виконання учнем завдання відповідно до рівня його навчальних можливостей за безпосеред-ньою або опосередкованою допомогою вчителя
Фронтальна робота Одночасне виконання всіма учнями одного і того само-го завдання під керівництвом вчителя (фронтальна бе-сіда, фронтальне опитування, фронтальний експери-мент)

Групова робота

Парна робота Учень переказує іншому учневі нову інформацію, що сприяє швидкому та якісному її засвоєнню шляхом спілкування між учасниками проекту
Ланкова робота Передбачає об’єднання учнів у постійні групи для роз-в’язання конкретних навчальних завдань
Бригадна робота Формування тимчасових груп учнів для виконання пев-них навчальних завдань. Розрізняють кооперативно-групову (кожна група виконує частину спільного зав-дання) та диференційовано-групову (кожна група вико-нує окреме завдання відповідно до рівня навчальних можливостей)
Колективна робота Передбачає спілкування, взаємодію учнів, впродовж якої учнями усвідомлюється спільна мета, здійснюєть-ся розподіл функцій, обов’язків. У колективі панує ат-мосфера співробітництва, взаємоконтроль, формується відповідальність кожного перед класом

В основі методу проектів завжди має бути розв’язання якоїсь проблеми, що, з одного боку, передбачає інте­грацію знань і умінь з різних сфер, а з іншого — вико­ристання різноманітних прийомів, методів і засобів навчання (дослідницького, пошукового, проблемно­го.,.). Відповідно до вікових особливостей учнів і тема­тики проекту вони можуть використовуватися окремо і в сукупності.

Організаційно метод проектів передбачає поєднання індивідуальної самостійної роботи з роботою у малих групах і в колективі. Ця технологія особливо ефек­тивна для навчання учнів у малих групах. Робота дає можливість учням обмінятися інформацію з партнером і лише потім «озвучити» її перед усім класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння вислов­люватись, вести дискусію.

Під час вивчення літератури важливою є робота з різ­номанітними джерелами інформації, що передбачає використання проблемних, пошукових і дослідниць­ких методів, які дозволяють виявити варіативні точки зору на дану проблему, сформувати особисту точку зору, а також узагальнити зібраний матеріал і подати його в наочній, естетично значущій формі.

Форма подання виконаного на уроках може бути різною, залежно від задуму вчителя: WЕВ-сайт (публікація, буклет, мультимедіа), аналіз даних соціо­логічного опитування, таблиця, відеофільм, виставка, газета, журнал, гра, колекція, костюм, модель, оформ­лення кабінету, постановка, свято, прогноз, довідник, порівняльний аналіз, навчальний посібник, екскурсія, збірка ілюстрацій, збірки власних творчих робіт, фольк­лорних знахідок, стінгазета, кіносценарій, коментар до тексту художнього твору та ін.).

Класифікація проектів за домінуючою діяльністю учнів

Практико-орієнтований проект націлений на розв’я­зання соціальних завдань, що відображають інтере­си учасників проекту або зовнішнього замовника. Ці проекти вирізняє чітко позначений від самого початку результат діяльності його учасників, який може бути використаний у житті класу, школи, мікрорайону, міс­та, держави. Форма кінцевого продукту при цьому різноманітна: від навчального посібника для кабінету до пакету- рекомендацій щодо викладання предмета. Цінність проекту полягає в практичній зна­чущості продукту на практиці та його спрямованості на розв’язання заданої проблеми.

Дослідницький проект за структурою нагадує наукове дослідження. Він включає обґрунтування актуальності вибраної теми, постановку завдання дослідження, обов’язкове висунення гіпотези з подальшою її пере­віркою, обговорення й аналіз одержаних результатів. Під час виконання проекту обов’язково мають вико­ристовуватися методи сучасної науки: лабораторний експеримент, моделювання, соціологічний досвід та ін. Для старших класів провідним є дослідницький метод, спираючись на який учні самостійно виділяють і порушують проблему, знаходять методи її розв’язання, виходячи з відомих даних, роблять висновки та уза­гальнення, опановують провідні поняття та ідеї, а не одержують їх у готовому вигляді.

Інформаційний проект спрямований на збір інформації про який-небудь об’єкт або явище з метою аналізу, узагальнення й подання інформації для широкої ауди­торії. Такі проекти мають бути добре структурованими і забезпечувати можливість коригування певних момен­тів у ході роботи. Результат проекту часто є публікація в ЗМІ, у т. ч. у мережі Internet.

Творчий проект передбачає максимально вільний і не­традиційний підхід до його виконання і презентації результатів. Це можуть бути альманахи, театралізація, відеофільми і т. ін.

Рольовий проект. Розробка і реалізація такого проекту найбільш складна. Беручи участь у ньому, проектанти обирають для себе ролі літературних або історичних персонажів, вигаданих героїв з метою відтворення різ­них соціальних або ділових стосунків через відтворення ігрових ситуацій. Результат цього проекту залишається відкритим до моменту його завершення.

Додаток 1

Технологія проектного навчання

Етапи роботи над проектом

Зміст діяльності учнів

Зміст діяльності учителя

1

Підготовчий етап                              Визначення теми і мети проекту Обговорення теми

Добір інформації

Представлення теми, мотивація, допомога у постановці та роз-поділі завдань

2

Планування:

— визначення джерел, засобів збору, ме-тодів аналізу інформації;

— вибір засобів представлення результа-тів;                                                                 — вироблення критеріїв оцінки резуль-тату і процесу

Формування завдан-ня й вироблення плану дій Коригування, пропо-зиція ідеї, висування пропозицій

3

Збір матеріалів (робота з літературою, спостереження, анкетування, експери-мент ) Добір інформації Спостереження, спрямування діяль-ності учнів

4

Аналіз                                                            Узагальнення зібраних матеріалів, формування висновків Аналіз інформації, відбір найістотнішо-го Спостереження, ко-ректування, порада

5

Подання й оцінювання результатів (усний та письмовий звіт, оцінювання результатів та процесу дослідження ) Участь у колектив-ному обговоренні результатів проекту та процесу роботи над ним.                             Оцінювання зусиль, використаних можли востей, творчого під- ходу Участь у колектив-ному обговоренні, оцінюванні резуль-татів проекту та про-цесу роботи над ним

6

Презентація проекту                                    Публічний захист проекту (літератур-ний вечір, відеофільм, виставка, аль-бом і т.д.) Представлення, за – хист проекту Допомога учням у презентації проекту

Додаток 2                           

Етапи роботи над проектом ( індивідуальним ) 

 1. З’ясуй проблему.
 2. Чітко визнач тему та мету, тип проекту.
 3. Передбач можливий результат.
 4. Опрацюй джерела інформації з обраної теми.
 5. Накопичуй матеріал.
 6. Аналізуй, зіставляй факти.
 7. Аргументуй думку.
 8.  Прийми власне рішення.
 9. Створи  «кінцевий продукт» — матеріальний носій (фільм, календар, журнал, проспект, газету…)

Успіху!!!

                    Етапи роботи над груповим проектом                                                  

 1. Створіть групу, оберіть координатора.
 2. З’ясуйте проблему.
 3. Чітко визначте тему, мету, тип проекту. Складіть план роботи.
 4. Передбачте можливі результати та форму захисту.
 5. Опрацюйте джерела інформації з обраної теми.
 6. Накопичуйте матеріал.
 7. Чітко розподіліть обов’язки між членами групи.
 8. Аналізуйте, зіставляйте факти.
 9. Обговорюйте суперечні питання, толерантно вирішуйте їх, аргументуйте думку.
 10. Створюйте  «кінцевий продукт».
 11. Визначте типи захисту.