Визначення параметрів зовнішнього оцінювання проектів | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Визначення параметрів зовнішнього оцінювання проектів

Дуже важливо визначити параметри зовнішнього оцінювання проектів. Для конкретного проекту варто зазначити перелік критеріїв оцінювання й заздалегідь оголосити уч-ням на перших етапах проектування. Дослідники технології проектування пропонують такі параметри зовнішнього оцінювання проектів:

 • значимість та актуальність висунутих проблем, їх адекватність тематиці, що вивчається;
 • коректність використаних методів дослідження та методів обробки отриманих результатів;
 • активність кожного з учасників проекту у відповідності з його потенційними індивідуальними можливостями;
 • колективний характер рішень, що приймаються (за умови групового проекту);
 • характер спілкування та взаємодопомоги, взаємодоповнюваність учасників проекту;
 • необхідна й достатня глибина проникнення в проблему; залучення знань з інших галузей;
 • доказовість прийнятих рішень, уміння аргументувати свої висновки;
 • естетика оформлення результатів проведеної роботи;
  • уміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність та аргументованість відповідей кожного з членів групи;
  • соціальна значущість проекту (важливість результатів роботи для розвитку соціальної взаємодії між учасниками проектування, формування рольової поведінки, подальшого впровадження в соціумі).

За допомогою зовнішньої оцінки проектів можна відстежувати їх ефективність, збої, необхідність своєчасної корекції. Характер цієї оцінки багато в чому залежить від типу, теми, змісту проекту, умови проведення. Якщо це дослідницький проект, то він обов’яз-ково включає етапність проведення, при чому успіх усього проекту залежить від правильно організованої роботи на окремих етапах.

Результати проектування мають бути певним чином оформленими. Виникає необхідність окремого визначення критеріїв оцінювання оформлення й виконання проекту:

 • реальність, практична спрямованість і значимість роботи;
 • об’єм і повнота розробок, самостійність, підготовленість до публікації;
 • рівень творчості, оригінальність розкриття теми, підходів, запропонованих рішень;
 • аргументованість пропонованих рішень, підходів, висновків, повнота, бібліографії, цитування;
 • якість запису: оформлення, відповідність до стандартних вимог, рубрикування й структурування тексту, якість ескізів, малюнків, повнота рецензій.

Як би якісно не був оформлений проект, дуже важливо якісно його презентувати, захистити. М. Чанова пропонує такі критерії оцінювання захисту проекту:

 • якість доповіді: композиція, повнота представлення роботи, підходів, результатів, аргументованість, об’єм тезауруса, переконливість і переконаність;
 • об’єм і глибина знань з теми  (предмета), ерудиція, між предметні зв’язки;
 • педагогічна орієнтація: культура мовлення, манера, використання наочності, відчуття часу, імпровізаційний початок, утримування уваги аудиторії;,
 • відповіді на запитання: повнота, аргументованість, дружність, прагнення використовувати відповіді для успішного розкриття теми й сильних сторін роботи;
 • ділові й вольові якості доповідача: відповідальність, прагнення досягнути високих результатів, готовність до дискусії, здатність працювати з перевантаженням, доброзичливість, контактність.

Учнівські проекти доцільно оцінювати комплексно. Пропонуємо зведену таблицю критеріїв оцінювання проектів

 

Критерії оцінювання проекту

Рівні Зовнішня оцінка Оформлення
й виконання
Захист,
презентація

Високий       ‘

Проект має соціальну значущість, вису-нуті актуальні проблеми, достатня гли-бина проникнення в проблеми. У процесі роботи використані різноманітні методи дослідження й обробки отриманих резу-льтатів, була продемонстрована нестан-дартність мислення. Прийняті рішення доведені, висновки аргументовані. Кожен з учасників проекту працював активно, рішення приймалися колективно; учасни-ки демонстрували взаємодоповнюваність, взаємодопомогу, демократичність і діло-
витість у спілкуванні
Проект демонструє реальну, практичну спрямованість і
значимість. Учні продемон- стрували творчість, оригі-нальність. Цитування й біб-ліографія оформлені відпові-дно до вимог. Усі записи ви-конані якісно, відповідно до стандартних вимог. Рецен-зія відповідає вимогам
Доповідь вирізняється якіс-тю, переконаністю й переко-нливістю, аргументованістю. Продемонстрована глибина знань з предмету, трудова-ність. Доповідач готовий до дискусії, повно відповідав на запитання, має ділові й во-
льові якості. Продемонстро-вана культура мовлення. Ви-користана наочність

Достатній

Проект має соціальну значущість, вису-нуті актуальні проблеми, але проникнен-
ня в них недостатнє. У процесі роботи ви-користані різноманітні методи досліджен-ня й обробки отриманих результатів, але учні мислили стандартно. Висновки й рі-шення недостатньо аргументовані. Учас-ники проектування працювали активно, колективно приймали рішення, але між їхніми діями спостерігалася неузгодже-ність
Проект демонструє реальну, практичну спрямованість і
значимість. Учні працювали за зразком, стандартно. До- пущені окремі помилки в цитуваннях та оформленні бібліографії. У записах спо-стерігалися окремі поруше-ння стандартних вимог. Ре-цензія відповідає вимогам
Доповідь переконлива, але
не всі твердження достатньо аргументовані. Не про демон стрована глибина знань з предмету. Доповідач має ді-лові й вольові якості, гото-вий до дискусії, але наявні недоліки у відповідях на за-питання. Допущені мовлен-нєві недоліки. Використана наочність

Середній

Проект не має соціальної значущості, проблеми не вирізняються актуальністю,
розроблені поверхнево. Учні мислили стандартно. Рішення й висновки не аргу- ментовані. Учні працювали неактивно, неузгоджено
Проект не має практичної спрямованості. Записи вико-конані з порушенням стан-
дартних вимог. Рецензія оформлена неправильно
Доповідь недостатньо аргу-ментована, не переконлива.
Знання з предмету поверхне-
ві. Мовлення не розвинене. Наочність відсутня

Низький

Проект не має соціальної значущості, ви-сунуті проблеми не розроблені. Учні працювали безсистемно. Проект не має висновків, чітко висловлених рішень. Не всі учні працювали над проектом Проект не має практичної спрямованості. Допущені мовні та мовленнєві помил-ки, порушення вимог. Реце-
зія відсутня
Доповідь не підготована. Рі-
вень знань з предмету низь-
кий. Мовлення не розвинене.
Наочність відсутня